KONYA ANSİKLOPEDİSİ’NİN YAZIM ESASLARI

a. mlf.: Aynı müellif, aynı yazar
a.a.: Aynı arşiv
A.DVN MKL: Yıldız Divan-ı Hümayun Kalemi Mukavele
A.DVNS MKLT df.: Yıldız Divan-ı Hümayun Kale- mi Mukavelat Muharrirliği Kayıt Defteri
a.e.: Aynı eser
a.g.e.: Adı geçen eser
a.y.: Aynı yer
akt.: Aktarma, aktaran
Alm.: Almanca
AODC: Annuaire Oriental Du Commerce
Ar. Arapça
AS: Anatolian Studies
ASK: Ayasofya (Süleymaniye) Kütüphanesi
AST: Araştırma Sonuçları Toplantısı
aş.bk.: Aşağıya bakınız
AŞS: Akşehir Şeriye Sicili
ATTAP: Açıklamalı Türk Tarih Atlası, TUBİTAK Projesi (Basılmamış Proje Verileri)
AÜ: Ankara Üniversitesi
AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara.
AY: Arapça yazmalar
b.: Bin, İbn
BA: Başbakanlık Arşivi, İstanbul.
BCA: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
BDİEM: T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Müdürlüğü
Bibl.: Bibliyografya
bk.: Bakınız
bl.: Bölüm
BOA A.DVN: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Bab-ı Asafi Divan Kalemi, İstanbul.
BOA C.ZB: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Zabtiye, İstanbul.
BOA HAT: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Humayun, İstanbul.
BOA ML.MSF: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliye Nezareti Masarifat, İstanbul.
BOA MMD: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mektum Mühimme Defterleri
BOA TD: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri
BOA: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
BOŞS: Bozkır Şeriye Sicili
bs.: Basım, baskı, tab
BŞS: Beyşehir Şeriye Sicili
c.: Cilt
çev.: Çeviren
çok.: Çokluk, çoğul.
çz.: Çizim
d. Doğum, doğumu
D.: Dosya
dbş.: Demirbaş
DEFM: Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul.
der.: Derleyen, derleme
df.: Defter
DH. MKT.: Dâhilî Mektubî Kalemi
DH. MUİ: Dâhiliye Nezâreti Muhaberat-ı Umumiye İdaresi
DH.İ.UM: Dâhiliye Nezareti İdare-i Umumiye Müdüriyeti
DH.MKT.: Dâhilî Mektubî Kalemi
DH.UMVM: Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye-i Vilayat Müdüriyeti
DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
DİFM: Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, İstanbul
DMİKBM: Devlet Meteoroloji İşleri Konya Bölge Müdürlüğü
dn.: Dip Not
DT: Doktora Tezi
DTCF: Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi
DTCFD: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara
DUİT: Dosya Usulü İradeler Tasnifi
E.: Envanter
ed.: Editör
EFD: Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Konya
EI: Encyclopaedia of Islam
Ens.: Enstitü
ESA: Emekli Sandığı Arşivi
Evr.: Evrak (Arşiv)
Far.: Farsça
fas.: fasikül
FBE: Fen Bilimleri Enstitüsü
FED: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Konya
fn.: Fon
foto.: Fotoğraf
Fr.: Fransızca
FSK: Fatih (Süleymaniye) Kütüphanesi
FY: Farsça Yazmalar
gm.: Gömlek
Gr.: Grekçe
H: Hicrî
hak.: Hakkında
haz.: Hazırlayan
HH: Hatt-ı Hümâyun (BOA)
Hit.: Hititçe
hş.: Hicrî-şemsî
HŞS: Hadim Şeriye Sicili
Hz.: Hazreti
IŞS: Ilgın Şeriye Sicili
İ.: İngilizce
İ.MMS: İdare-i Meclis-i Mahsus
İbr.: İbranice
İFD: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya
İFM: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul
İSAM: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi
İst.: İstanbul
İTED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, İstanbul
İÜ: İstanbul Üniversitesi
İÜİFM: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul
İÜK: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
k.: Kitap
K.: Klasör
KA: Konya Ansiklopedisi
KAD: BOA Karaman Ahkâm Defterleri
Kar.: Karton (Arşiv)
KAŞS: Karaman Şeriye Sicili
KBBA: Konya Büyükşehir Belediyesi Arşivi
KBYEK: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
kd.: Kod, kodu
KED: Konya Evkaf Defteri
KEM: Konya Etnografya Müzesi
KHD: Konya Hurufat Defteri
KHGM: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
KİTM: Konya İl Tarım Müdürlüğü
KKA.KK.: Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Vakıf Defteri
KKA.TD.: Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Tahrir Defteri
KKA.VTD.: Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Vakıf Tahrir Defteri
KKTVKBK: Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurumu
kom.: Komisyon
(KONYA): Konya Ansiklopedisi Merkezi’nde yazılan maddeler için kullanılmıştır
KÖİA: Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konya
krş.: Karşılaştırınız
ks.: Kısım
KTD: Konya Temettüat Defterleri
KTKBM, VTED: Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Vakıflar Adına Taşınmaz Mallar Listesi Envanter Defteri
KTKBMA: Konya Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Arşivi
Ktp.: Kütüphane, kütüphanesi
KTSM: Karatay Tapu Sicil Müdürlüğü
KVBMA: Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi
Lat.: Latince
LT: Lisans Tezi
M: Miladi
MAD: Maliyeden Müdevver Defterler
md.: Madde
MD: Mühimme Defteri (BOA)
MMA: Mevlâna Müzesi Arşivi
MMİK: Mevlâna Müzesi İhtisas Kütüphanesi
MÖ: Milattan önce
MS: Milattan sonra
MSBA: Milli Savunma Bakanlığı Arşivi
MTM: Millî Tetebbûlar Mecmuası, İstanbul
MTSM: Meram Tapu Sicil Müdürlüğü
MÜİFD: Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul
MV: Meclis-i Vükela
n.: Nüsha
nşr.: Neşreden
Nu.: Numara
Or.: Oriental
OSB: Organize Sanayi Bölgesi
Osm.: Osmanlıca
OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Ankara
ö.: Ölümü, ölüm tarihi
öğr. elm.: Öğretim Elemanı
p.: Paragraf
R: Rumi
rs.: Resim
Rus.: Rusça
s.: Sayfa
S.: Sıra
S. Nu.: Sıra Numarası
sad.: Sadeleştiren
salt.: Saltanat yılları
SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü
SDAO: Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Dersaadet 1312-1326
SNMU: Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, Darü’l-hilafeti’l-aliyye 1316-1321
sr.: Seri
SRG: Sayılı Resmî Gazete
SŞS: Seydişehir Şeriye Sicili
St.: Saint
st.: Satır
SÜEFED: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Konya
SÜFBE: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
SÜFEF: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
SÜFEFED: Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Konya
SÜİFD: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya
SÜK: Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi
SÜMAE: Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü
SÜMAM: Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Merkezi
SÜMEF: Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
SÜSABE: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
SÜSBE: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
SÜSBED: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Konya
sy.: Sayı
Şb.: Şube
ŞD: Şura-yı Devlet
ŞM: Şarkiyat Mecmuası, İstanbul
şrh.: Şerh eden
t.: Tarih
T: Türkçe
TAD: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara
TCYK: İstanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmaları Katalogları, İstanbul
TD: Türk Dili, Ankara
TDA: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
TDED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul
TDK: Türk Dil Kurumu
TED: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul
TFA: İhsan Hınçer, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Ağustos 1949-Aralık 1979
thk.: Tahkik, tahkik eden
THM: Türk Halk Müziği
TİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TK, TD: Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Tahrir Defterleri, Ankara
TK: Türk Kültürü, Ankara
TKA: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara
TKGM TK: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Tahrir Defterleri, Ankara
TM: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Mecmuası, İstanbul
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOEM: Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası, İstanbul
tpl.: Toplayan
trc.: Tercüme, tercüme eden
ts.: tarihsiz
tsh.: Tashih, tashih eden
TSM: Türk Sanat Müziği
TSMA: Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, İstanbul
TSMD: Tapu Sicil Müdürlüğü
TSMK: Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, İstanbul
TTAED: Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, İstanbul
TTD: Tapu Tahrir Defteri
TTEM: Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, İstanbul
TTK: Türk Tarih Kurumu
TTKD: Türkiye Tabiatı Koruma Derneği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
tür.yer.: Türlü yerde, birçok yerde
TÜYATOK: Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu, Ankara 1979
TY: Türkçe yazmalar
TYDK: İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, İstanbul 1969
Uzm.: Uzman
ü. Ünite
v.dğr.: Ve diğerleri, diğer yayımcı ve yayımcılar
VAD: Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv Defteri
vb.: Ve benzeri
VBMA: Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi
vd.: Ve devamı
vd.: Ve diğerleri
VD: Vakıflar Dergisi, İstanbul
vr.: Varak
vs.: Vesaire
Y PRK AZJ: Yıldız Perakende Evrak-ı Arzuhal ve Jurnaller
Y.: Yazma (eser)
y.: Yıl
YAK: Yusuf Ağa Kütüphanesi
yay.: Yayımcı, yayımlayan
YEBMA: Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü Dijital Arşiv
yk.bk.: Yukarıya bakınız
YLT: Yüksek Lisans Tezi
ys.: Yer yok, yersiz
Yun. : Yunanca
yy.: Yüz yıl
Zrf.: Zarf (Arşiv)
(...): .... arşivi (Görsel malzemeler için)

Hicri Ay Kısaltmaları

M: Muharrem
S: Safer
Ra: Rebiyülevvel
R: Rebiyülâhır
Ca: Cemaziyülevvel
C: Cemaziyülâhır
B: Recep
Ş: Şaban
N: Ramazan
L: Şevval
Za: Zilkade
Z: Zilhicce