BURHAN-I TERAKKİ MEKTEBİ

Osmanlı’nın son döneminde bir ilköğretim kurumu.

Burhan Dede Mahallesi’nde tespit edilemeyen bir tarihte sıbyan mektebi olarak eğitim-öğretime başlamıştı. Kız ve erkek öğrencilerin beraber ders gördükleri karma bir okul idi.

Burhan-ı Terakki Mektebi, Konya Valisi Ferit Paşa zamanında müfredat programı yeniden düzenlenerek ıslah edildi. 1904 yılında Ali Rıza Efendi ve Mustafa Efendi adlarında iki öğretmen ve doksan altı öğrencisi bulunmaktaydı. Okulda 1905 yılında elli beş erkek, yirmi kız, 1906 yılında altmış iki erkek, otuz kız, 1908 yılında yetmiş beş erkek, otuz dört kız öğrenci öğrenim görmüşlerdi. 1913 yılında hususi mektepler içerisinde gösterilen Burhan-ı Terakki Mektebinde okumakta olan 150 kız ve erkek öğrenciye karşılık sadece bir öğretmen görev yapmaktaydı. Öğretmen öğrencilerin haftalık olarak verdikleri öğrenim ücretleri ile geçimini sağlamaktaydı. Okulda eğitim-öğretimin bu şekliyle daha fazla devam etmediği ve okulun I. Dünya Savaşı yıllarında kapandığı sanılmaktadır.

KERİM SARIÇELİK

BİBLİYOGRAFYA

  • KOMA, Konya Merkez İbtidâîleri İmtihân-ı Umûmî Cedvelleri (1321-1324), s. 67-69, 172-174, 308-311; KS R. 1322, s. 44; KS H.1332, s. 665-666.