DURUNDAY MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Meram’ın güneybatısında yer alan Durunday, doğuda Lalebahçe ve Karahüyük, kuzeyde Yorgancı mahalleleri, batıda da Dutlu Caddesi ile çevrilidir.

Durunday Mahallesi, Yavuz Selim, Kanuni ve III. Murat dönemi Konya mahalle listelerinde yer almadığı gibi, XIX. yüzyıl ortalarına kadar Konya şeriye sicillerinde de adına tesadüf edilmemektedir. Mahalle, 1848 yılı Temettuat Defteri’nde vergilendirilen mahaller arasında görülmektedir.

Mahalle adını, Türkiye Selçukluları Dönemi devlet adamlarından Seyfeddin Toruntay (Toruntay ibn-i Abdullah)’dan* almaktadır. Seyfeddin Toruntay/Torumtay, Sultan Alâeddin’in azatlı kölelerinden, aynı zamanda sultanın beylerbeyi, tanınmış kumandan ve atabekidir. Seyfeddin Torumtay’ın bu bölgede bir çiftliği vardır. Bundan dolayı bu bölge asırlar boyu Durunday mevkii veya mevzii olarak anılmış, XIX. yüzyıl ortalarından itibaren de bölge Durunday Mahallesi adıyla tanınmaya başlamıştır.

Konyalı, Seyfeddin Toruntay’ın bağının Sadreddin Konevi vakıfları arasına geçtiğinden ve bağın adının büyük bir yöreye verildiğinden bahseder. Burası Selçuklu Döneminde gül ve lale bahçeleri ile kaplıdır. Aynı bölgede Yorgancı Mahallesi’nde bulunan Dörtokka Mahallesi ve mevziinin resmî kayıtlarda daha erken dönemlerde (1135/1724) adı geçmektedir.

Bir zamanlar Durunday’da esas yerleşim yeri, Anasultan Mezarlığı ile Sarnıcı çevresidir. Durunday bundan kırk yıl kadar önce, elli-altmış hane kadardır. Bu sebeple herkes birbirini tanırdı. Bunun yarısı bölgede yaz kış oturur, diğer bir bölümü ise kışları şehre inerdi.

Türkiye Selçukluları Döneminden itibaren yöre halkı ipek böcekçiliği ile uğraştığından Anasultan Mezarlığı’nın üst taraflarında o dönemler dut ağacı bahçeleri vardı

Bugünkü Kozağaç Parkı, Dutlu Polis Karakolu ve çevresinde geniş bir alan, Durunday Mescidi’nin vakıf arazileridir.

Devecioğulları, Kaymaklar, Kandalar, Derviş Ahmet Oğulları (Hasan Çavuşlar), Babutçular Durunday’ın eski tanınmış ailelerinden bazılarıdır.

Bir zamanlar bağlık ve bahçelik bir yer olan Durunday ve Yorgancı mahalleleri son otuz-kırk yıl içerisinde büyük gelişme göstermiş, yöre site ve yazlık evlerle dolmuştur.

Anasultan Mezarlığı, Anasultan Sarnıcı, Anasultan Mezarlığı’nın güneyindeki Pir Hasan Mezarlığı, askerî birlik, Gençlik İlköğretim Okulu, önceleri Trafik Bürosu, şimdi Dutlu Polis Karakolu ile üç cami mahallenin sınırları içerisindedir.

2007 yılında mahallenin nüfusu, 3.027’dir. 2009 yılı mahalle düzenlemesinde adı korunan mahallenin 2015 yılı nüfusu ise 1.378’dir.

Durunday Mahallesi Haritası

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS; 148/161; 49/264; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 499, 781; Uz, 2004c, 89; Hüseyin Üzülmez (d. 1955)’le 29.11.2010 tarihli görüşme.
  • KŞS; 148/161; 49/264; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 499, 781; Uz, 2004c, 89; Hüseyin Üzülmez (d. 1955)’le 29.11.2010 tarihli görüşme.