ÂDİL ÇELEBİ I

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (695/1295-770/1368)

“Muzafferüddin Emir Âdil-i Ekber” diye anılır. Mevlâna’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin büyük oğludur. Annesi Kayser-i Tebrîzî’nin kızı Devlet Hatun’dur.

Hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Ağabeyi Âlim-i Ekber’in uzun seyahatleri sırasında postnişinliğe vekâlet etti. Âlim Çelebi’nin 751/1350 senesinde vefatı üzerine yedinci halife olarak Konya Mevlevi Dergâhı postnişinliğine geçti.

Âdil Çelebi zamanının önemli olaylarından biri Mevlâna’ya ve Mevlevilere saygılı olan Karamanoğullarının Konya’yı ele geçirmeleridir. 768 (1366-67) yılında burayı Eretna Beyliği’nden geri alan Alâeddin Bey, Mevlâna Türbesi üzerindeki yeşil kubbeyi ilk yaptıran kişidir.

On dokuz sene şeyhlik yapan Âdil Çelebi, 770/1368 yılında, hilâfet makamını oğlu Âlim-i Sani’ye devrettikten kırk gün sonra vefat etti. Vefat ettiğinde büyük oğlu (dokuzuncu postnişin) Emir Muhammed Arif-i Sani yirmi beş yaşında, küçük oğlu Muhammed Sadık yirmi iki yaşında idi.

YAKUP ŞAFAK

BİBLİYOGRAFYA

  • Eflâkî, 2006, 718; Sahih Ahmed Dede, Tarih, 2003, 205, 211, 223, 224; Silsile-nâme, 8; Gölpınarlı, 1983, 99; Özönder, 1986, 395-400; Sümer, 1989, 321-323; Önder, 2002, 136-137; Şafak, 2009, 100-103.