CEBBARZADE AHMET ŞÜKRÜ EFENDİ

Eğitimci, hattat. (1292/1877-1941)

Konya’nın Hocahabip Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası Buharalı Attar Hacı Abdülcebbar Efendi’dir. İlk tahsilini Merkez Hamidiye Mektebinde Silleli Hacı Mehmet Efendi’de yaptı. Bu arada hıfzını da tamamladıktan sonra Akif Paşa Rüştiyesinden diploma aldı. Süleymaniye Medresesinde Karaağaçlı Emin Efendi ile kayınpederi Sarı Müsevvit Mehmet Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı. Ayrıca Darulmuallimini de bitirerek öğretmen olmaya hak kazandı. Muhtelif yerlerde öğretmenlik ve imam-hatiplik görevlerinde bulundu.

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Şükrü Efendi, hattatlığı da ünlü hattatlardan Başaralızade İbrahim Hakkı ile Sultan Selim Camii Hatibi Abdurrahman Efendilerden meşk etti.

Genç yaşlarda Fahri Kulu Hoca ile birlikte Mehmet Bahaeddin Efendi’ye intisap etti. Şükrü Efendi, Fahri (Kulu) ve Hacı Veyiszade Mustafa (Kurucu) efendilerle yakın dosttu. Hacı Veyiszade İbrahim Efendi, söz ve düşüncelerine büyük değer verdiği Şükrü Efendi için: “Bu zat mülhemdir. Allah onun kalbine ilham eder” derdi (Düzdağ, 2009, I/34).

Gençlik yıllarında çok iyi kılıç-kalkan oynayan Şükrü Efendi, babasının vefatından sonra küçük bir dükkânda aktarlık yaparak geçimini temin etti. Bu arada küçük çorap ve dantel milleri de yapıp sattığı için halk arasında “Milci Hoca” olarak da anıldı. İplikçi, Tolluoğlu gibi pek çok camide fahri imam-hatiplik görevlerinde bulundu.

İlmi ve ahlakı sebebiyle halk arasında büyük saygınlığı olan Ahmet Şükrü Efendi, 1941 yılında vefat etti. Hacıfettah Mezarlığı’nda metfundur.

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz, 2004b, 393; Düzdağ, 2009, I/34; Uyar, Hattatlar, 136/16.