CEMALEDDİN ÇELEBİ

Konya Mevlevi Dergâhı postnişini. (842/1438-915/1509-10)

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan Cemaleddin Çelebi, Âdil-i Salis b. Arif-i Sani’nin oğludur. XI. halife olarak Konya Mevlevi Dergâhı şeyhliğine geçerek kırk beş yıl bu görevi ifa etti.

Cemaleddin Çelebi’nin postnişinliği zamanında Fatih Sultan Mehmet, Konya’yı fethederek Karamanoğullarının hükümranlığına son verdi. Devlet erkânı ile iyi ilişkiler içinde olan Cemaleddin Çelebi, Fatih Sultan Mehmet’e, oğlu II. Bayezit’in doğacağını müjdeledi. Bu yüzden II. Bayezit, Mevlâna ve Çelebi’ye karşı duyduğu derin hürmetle, Dergâh’ı tamir ettirip Türbe duvarlarını kıymetli nakışlarla bezetti. Türbe’deki sandukaları da yenileterek üzerlerine değerli örtüler gönderdi.

Veled Çelebi’nin tespitlerine göre Cemaleddin Çelebi’nin beş oğlu bir kızı oldu. Vefatı üzerine Mevlâna Dergâhı Postnişinliğine, kendinden iki yıl önce vefat eden oğlu Kadı Mehmet Paşa’nın oğlu Hüsrev Çelebi geçti.

YAKUP ŞAFAK

BİBLİYOGRAFYA

  • Sâkıb Dede, Sefîne, I/139-144; Sahîh Ahmed Dede, Tarih, 2003, 238-261; Silsile-nâme, 8; Gölpınarlı, 1983, 153; Önder, 2002, 138-139; Şafak, 2009, 100-103.