EYÜP PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1113/1701-02)

Arnavut’tur. Koca Halil Paşa’nın Kethüdası ve kapıcıbaşısı oldu. Mirimiranlık görevinde bulundu. Yaptığı hizmetler takdir edilerek vezirlik verildi. Mora seraskeri oldu. Bu vazife ile birlikte Selanik Valiliği uhdesine verildi (1109/1697-98). Sonra Anadolu Valiliğine getirildi. 1112/1700-01’de Konya valisi oldu. 1113/1701-02 yılında Konya’da vefat etti.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, II/502; Es, MKA, I/136.