EYÜP SABRİ PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1301/1883)

Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. Başlangıçta askerî sınıfa girerek ilk askerlik devresini tamamladı. Arkasından Avrupa’da tahsile gönderildi. Eğitimini tamamlayıp yurda döndükten sonra kendisine miralay (albay) rütbesi verildi. 1839 yılında miralaylıktan mirlivalığa terfi olunarak bu rütbeyle bir müddet Konya’da görev yaptı. Daha sonra askerî sınıf rütbelerinden bugünkü tümgeneralliğe eşdeğer olan ve 1843 tarihine kadar mülkiye memurlarına da tevcih olunan ferik rütbesine yükseltildi.

1840 yılında Konya Valiliğine getirilen Eyüp Sabri Paşa bir yıl kadar bu görevde kaldıktan sonra H 1257 (M 1841) yılında bu görevden ayrılarak Dersaadet Ordusu erkânlığına geçti. 1843 yılında yapılan askerî düzenleme sırasında, orduların teşekkülünden Dersaadet Ordusu reisi oldu. Bu göreve ilaveten Rebiyülevvel 1263 (Şubat 1847)’te zaptiye müşiriyeti kaim-makamlığı verildi. H 1278 (M 1861) senesinde ordu riyasetinden azledilerek emekliye sevk edildi. 17 Safer 1301 (19 Aralık 1883) yılında vefatı üzerine Eyüp semtinde Bostan İskelesi civarına defnedildi.

Zaman zaman Mir’âtü’l-Haremeyn adlı üç ciltlik eserin müellifi Osmanlı bahriye paşası Eyüp Sabri (ö. 1890) ile karıştırılan Eyüp Sabri Paşa, zeki ve uyanık bir yapıya sahipti. Sonradan kulaklarına sağırlık illeti arız olduğu için meramını yazı ile anlatılır olmuştur.

BAYRAM ÜREKLİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, I/437; Pakalın, Deyimler ve Terimler, 1983, I/93; Özcan, 1995, 8-9; Karal, Osmanlı Tarihi, 1983, V/151.