FAHRÜNNİSA HATUN

Bir semte adını veren Mevlâna’nın müridesi.

Konya’da doğdu. Babası Hızır Bey’dir. Asıl adı Nizam olan Fahrünnisa Hatun Hz. Mevlâna’nın en sadık müridelerindendi. Yaşadığı dönemde İslamiyet’e düşkünlüğü ve faziletleri sebebiyle “yeryüzünde kadınlığın övüncü” manasına gelen “Fahru’n-nisâ fi’l-âlem”, yahut kısaca Fahrünnisa lakabıyla anıldı. Bu lakap zamanla adının önüne geçti.

Hz. Mevlâna’nın ve diğer kadın müridelerin gözünde Fahrünnisa Hatun’un farklı bir yeri vardı. Zira o dünya malına önem vermez, mütevazı bir hayat yaşamaya gayret ederdi. Onun fazladan tek dünyalık eşyası kefeni idi. Öldüğünde Çaybaşı’nda* kendisine hürmeten adının verildiği Fahrünnisa Mahallesi’ndeki türbesine defnedildi.

Fenise Hatun’un yaptırdığı türbesinin yanında yine ismiyle anılan küçük bir mescidi ve zaviyesi vardı. Konya, Osmanlı Devleti sınırları içine alındıktan sonra da Fahrünnisa Hatun Zaviyesi faal durumdaydı; fakat ilerleyen zaman içerisinde tahribata uğrayan zaviye nihayet ortadan kaldırıldı. Mahalle sakini hayırseverler tarafından birçok kez onarım gören Fahrünnisa Hatun’un türbesi, bugün hâlâ ibadete açık olan mescidinin yanında bir ziyaret makamı olarak ayaktadır.

NEZAHAT BEKLEYİCİLER

BİBLİYOGRAFYA

  • Eflaki, 2001, I/486-487, 655; Uz, 2004b, 71; Gölpınarlı, 1953, 252-314; Konyalı, Konya Tarihi, 1997, 357-359; Bekleyiciler, 2007, 49-52; Önder, 1962, 145.