FEYZULLAH PAŞA

(Zaralızade) (ö. 1769) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Osman Paşa’nın oğlu olup, Sivas muhassılı olarak vazifeye başladı. Daha sonra beylerbeyliğine yükseltilip o bölgedeki Levendat eşkıyasını cezalandırıp bertaraf etmesi üzerine, mükâfat olarak vezirlik payesi verilerek Sivas Valiliğine getirildi (1758). Daha sonra Aralık 1760’da Diyarbekir, Eylül 1761’de de Van Valiliğine atandı. Çok geçmeden buradan alınarak tekrar Sivas’a vali oldu ise de burada da fazla kalmayarak tekrar Van valiliği uhdesine verildi. 1767 Ağustosuna kadar burada görev yaptıktan sonra Konya Valiliğine atandı. Ağustos 1767’den Nisan 1768’e kadar Konya’da vali olarak bulunduktan sonra Alaiye Valiliğine nakledildi. Bu çok kısa görevinin arkasından Mayıs 1768’de Hanya Valiliğine getirildi. Eylül 1768’de Anadolu valisi oldu. 1769 Ağustosuna kadar bu görevde kaldı. Ağustostan itibaren Ordu-yı Hümayun’a iştirak ederek Bağdat seraskeri maiyetine memur oldu. Fakat gitmekten çekindiği için Ekim 1769’da vezirlikten alınarak Dimetoka’ya gönderildi ve orada vefat etti.

 

BAYRAM ÜREKLİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1311, IV/37.