GARİPLER MEZARLIĞI

Tarihî bir mezarlık.

İhsaniye Mahallesi’ndedir. İ. Hakkı Konyalı’nın naklettiğine göre, günümüzdeki Hava Hastanesi ile daha ötesindeki Sadreddin Konevi manzumesine kadar devam eden bu mezarlık, tamamen Selçuklu tipi mezar taşlarıyla doludur.

Mezarlığın ne zaman kaldırıldığı kesin olarak bilinememekle birlikte, Birinci Cihan Harbi’nin başlarında kaldırıldığı ihtimal dâhilindedir. Zira mezarlık 1910’lu yıllarda mevcuttur. Merhum eğitimci ve şair Ayaşlı Şakir (1288/1871-1333/1917)’in evi bu mezarlık civarındadır.

Tapu kayıtları ve kesinleşen mahkeme kararlarından öğrenildiğine göre, Selçuklu ilçesinde, bugünkü Devlet Malzeme Ofisi binasının güneyinde, bir tarafında Jandarma Mektebi, Hoca Fakih ve Beyşehir şoseleri, Parsana Irmağı ve bir tarafı özel mülklerle çevrili tamamı 9.105 metrekare üç parça mezarlık, 1331/1915 yılında boş arsa olarak hazine adına kaydedilmiş; sonradan Vakıflar idaresi tarafından 1929 yılında açılan dava sonunda cins tashihi yapılıp buranın mezarlık olduğu belirtilerek Vakıflar adına tescil edilmiştir. Daha sonra mezarlık Konya Belediyesine, bilahare de özel şahısların mülkiyetine geçerek üzerine ev ve işyerleri yapılmıştır.

Garipler Mezarlığı'nın yeri

MUHAMMED DOĞAN

BİBLİYOGRAFYA

  • Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 1155; Uz, 2004c, 302-303.