KADIZADE MEHMET EFENDİ

Hattat. (1259/1844-1339/1920)

Hoca Habip Mahallesi’nde doğdu. Kadı Ahmet Efendi’nin oğludur. Bu sebeple “Kadızade” diye anılmıştır. Sıbyan mektebinde okurken hıfzını da tamamladı. Ardından Özdemirî Medresesine girdi. Burada, tertip dersleri denilen sarf, nahiv, mantık, ilm-i meani, adap gibi dersler aldı. İcazetini de ilm-i akait derslerini takip ettiği Müderris Kadınhanılı Hacı Hüseyin Efendi’den aldı. Okuma ve öğrenme merakına rağmen, babasının vefatı üzerine öğrenimini bırakmak zorunda kalarak dükkânlarında ticarete başladı.

Hüsnühatı, Konya’nın meşhur hattatlarından Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’den öğrendi. Sülüs ve nesih yazılarda meşhurdu. Yazdığı üç Mushaf-ı Şerif’ten birini Ilgın’daki Lala Paşa Camii’nde okunmak üzere vakfetti. Ayrıca pek çok da hat levhası mevcuttur.

Temiz ve dürüst bir hayat süren Mehmet Efendi, 1339/1924 yılında vefat etti ve Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

“Hüve’l-Bâkî / el-merhûm ve’l-mağfûr / Konya eşrâf ve tüccârından / Kâdî-zâde Mehmed Efendi / bin Ahmed rûhuna / rızâenillâh Fâtiha fî 2 Muharremi’l-harâm 1339 (16 Eylül 1920)”

Hakkâk, nakkaş ve şair; Aziziye, Şerafeddin ve Kapı camilerindeki nefis yazıların sahibi Mahbup Efendi*, Kadızade Mehmet Efendi’nin torunudur.

HASAN ÖZÖNDER

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, KD, 133a-b.