ÂŞIK DELİ ÖMER

(1250/1835-1320/1904) Halk şairi

Konya âşıklık geleneği içerisinde yer alan âşıklardan biri de Deli Ömer’dir. Mahmut Ragıp Gazimihal’in, Konya’da Musiki adlı eserinde tanıttığı Deli Ömer, Karaman yaylasında yaşamış ve burada rençperlikle uğraşmıştır. H 1250 /M 1835 yılında doğup 1320/1904 yılında ölmüştür.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Ayva, 2005, 210-211; Gazimihal, 1947, 49; Yeniterzi, 2001, 90