AHMET EFLAKİ DEDE TÜRBESİ

Karamanoğulları Dönemi eseri.

Mevlevi büyüklerinden Ahmet Eflâki Dede’ye izafe edilen yapı Mevlâna Külliyesi’nin doğusunda hazire duvarının bitişiğinde yer alır. Günümüze ulaşan kalıntılardan dikdörtgen planlı bir eyvan türbe olduğu anlaşılır. Türbe çevresindeki Çelebi konakları yıkılınca yapı açığa çıkmış çevresi gül bahçesi haline getirilmiştir.

Kuzey-güney doğrultusundaki dikdörtgen planlı yapının kuzey ve batı duvarları ayakta olup, doğu duvarı kısmen, güney duvarı ise temel seviyesine kadar yıkılmış durumdadır. Zemin cenazeliğin tabanı olarak kabul edilmekte burada beş adet üzeri kireç sıvalı sanduka yer almaktadır. Ayakta kalan duvarlarda inşaat malzemesi olarak gayri muntazam taş ve tuğla, süsleme malzemesi olarak sırlı tuğla, mor ve firuze renkli geometrik çiniler kullanılmıştır. Çini süslemelerin büyük bir kısmı döküldüğünden günümüze oldukça az bir kısmı ulaşabilmiştir.

Türbede 1360’da ölen Mevlevi Eflâki Ahmet Dede’nin mezar taşı bulunmuş, bu sebeple türbe kendisine izafe edilmiştir. Yapı üzerinde sondaj ve kazı çalışmaları yapan Halûk Karamağaralı ve Emine Karpuz, eyvan planlı türbenin XIII. yüzyıl sonları XIV. yüzyıl başlarına ait olduğu ve Eflâki Dede’nin mezar taşının sonradan buraya konulduğu görüşündedirler.

Ahmet Eflaki Dede Türbesi

EMİNE KARPUZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Karpuz E., 1999, 111-124; Konyalı, Konya Tarihi, 1964; Sözen, 1968, 167-210; Uzluk F. N., 1962, 275-309.