ABDULLAH DERVİŞ PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi.(ö. 1228/1813)

Gazi Ahmet İzzet Paşa’nın oğludur. 1185/1771’de kapıcıbaşı, 1200/1786’de kapıcılar kethüdası oldu. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 8 Rebiyülevvel 1213 (20 Ağustos 1798)’te vezirlik rütbesiyle sadaret kaymakamı oldu. Sadrazamın gelişinde vilayet valisi oldu. 1213/1799’da Konya, sonra İçel, 1215/1800’de Kandiye, 1217/1802’de Resmo ve Hanya, 1221/1806’de Niğde ve Sultanönü valisi oldu. 1228/1813 yılında öldü.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, I/59.