AHMET PAŞA (MELEK)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (XVIII. yüzyıl)

Antakyalıdır. Hammalizade Ahmet Paşa’nın divitdarı idi. Önce mirmiran olup bir süre Adana Beylerbeyliğinde bulundu. 1172/1759 yılında Sayda valisi oldu. 1178/1764’te Maraş, 1178/1765 yılında da Halep Beylerbeyiliğine tayin edildi. 1179/1765’te vezirlik payesine yükseltildi. 1180/1767’de Konya Valiliğine, aynı yıl içerisinde Cidde Valiliğine atandı.

Melek Ahmet Paşa unvanıyla anılan merhum, Cidde’de vefat etti. Doğum tarihi gibi vefat tarihi de kesin olarak bilinememektedir. Akıllı ve devlet işlerinde tedbirli bir devlet adamıydı.

BEKİR ŞAHİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmânî, I/254.