SAADEDDİN PAŞA

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1176/1762)

Azmzade İsmail Paşa’nın oğludur. Babasının nüfuzu ve müdahalesi ile mirimiran payesiyle kamu görevine başladı. 1746 yılının Temmuz-Ağustos aylarında (Recep 1159) Trablusşam sancağı mukataa olarak tasarrufuna verildi. 1750 yılı Aralığında (Muharrem 1164) vezirlikle Halep, 1752 (1165) yılında Sayda valilikleri yaptı. Ağustos-Eylül 1752ʼde (Şevval 1165) Cerde Başbuğluğu ile Trablusşam Valiliği, Mart-Nisan 1757 (Recep 1170) Mısır, ardından Maraş ve Ekim-Kasım 1757 ikinci defa Sayda, 1758-59/1172 Cidde valiliklerinde bulundu. Haziran-Temmuz 1760ʼda (Zilkade 1173) bütün görevlerinden azledildi. Ekim-Kasım 1760 (Rebiyülevvel 1174) Maraş, ardından Konya ve Eylül 1761 tarihinde Rakka, Haziran 1762’de (Zilkade 1175) Bağdat valisi oldu. Rakka’da iken Temmuz-Ağustos 1762’de (Muharrem 1176) vefat etti.

Saadeddin Paşaʼnın Hama, Şam, Trablus, Husum ve Lazkiye’de hayır eserleri vardır.

CEMAL ÇETİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, V/1415-1416.