AHMET TEVFİK PAŞA

Mareşal, Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1878)

Burdur’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Küçük yaşta tahsil için İstanbul’a gitti. Askerlikte yetişip önce miralay sonra mirliva sonra da ferik rütbelerini kazandı. 1276/1859-60’ta VI. Ordu reisi oldu. 1276/1860 yılında VI. Ordu müşiri olarak Bağdat Valiliğine getirildi. 1278/1862 tarihinde bu görevinden ayrıldı. 1280/1864’te Ankara, ardından 1284/1866’da Konya Valiliğine atanarak 1284/1866 ile 1288/1871 yılları arası dört yıldan fazla Konya’da valilik yaptı. Paşa bu görevinde oldukça başarılı oldu. Konya’ya ilk matbaayı kurdurdu. Vilayet gazetesi neşredildi. Selçuklular zamanında mescide çevrilen ve Eflatun Mescidi olarak adlandırılan binanın sivri kubbe kısmı tadil edilerek üstüne eklenen ahşap bir kule üzerine Sultan Abdülaziz devrinde, çalar saat koydurdu. Devlet hastanesinin yapımına ilk adım da onun zamanında atıldı.

Konya Valiliği sırasında birçok yeniliğe imza atan A. Tevfik Paşa, 1288/1871 yılında Suriye Valiliğine tayin oldu. Ancak bir hatası sebebiyle azlolundu. 1292/1875’te Diyarbakır valisi olduysa da bir yıl sonra görevden alındı. 1295/1878 senesinde İstanbul’da vefat etti. Mezarı Haydarpaşa’dadır.

HASAN YAŞAR

BİBLİYOGRAFYA

  • KS, 1285, 31; 1286, 31; 1287, 33; 1288, 33; 1296, 66-67; Sicill-i Osmanî, 1308, I/303-04; Aytekin, 1994, 122; http://burdurtarihi.com/ahmettevfikpasa.html.