SEYYİT ALİ ÇELEBİ

Konya Mevlâna Dergâhı mesnevihanı. (ö. 1190/1776)

Konyalıdır. Mevlâna Dergâhı postnişinleri Mehmet Arif Çelebi (ö. 1159/1746) ve onun oğlu Ebubekr-i Sani Çelebi (ö. 1199/1785) zamanlarında yaşamış ve mezkûr dergâhta mesnevihan olarak görev yapmıştır. Fatin Tezkiresi’ne göre bu görevi uzun zaman başarıyla sürdürmüştür. Defter-i Dervîşân’da ve muhtemelen oradan istifadeyle Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsiyatı’nda vefat tarihi 1209 (1794) olarak zikredilmiştir.

Veled Çelebi Silsilenâme’sine göre Seyyit Ali Çelebi, Şeyh Mehmet Arif Çelebi’nin kardeşidir. Seyyit Ali Çelebi’nin Hacı Molla ve Süleyman isminde iki oğlu vardır. Süleyman Çelebi’nin daha sonra Dergâh’ta mesnevihanlık görevini üstlendiği anlaşılmaktadır.

Sadrazam Derviş Mehmet Paşa’nın 1190/1776 tarihinde Mesnevihan Ali Çelebi’nin ve ondan sonra gelecek mesnevihanların nezaretinde bulunmak üzere vakfettiği Şem’î’nin Mesnevi Şerhi’ne ait iki cilt, Mevlâna Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Şair olan Seyyit Ali Çelebi’nin mahlası, “Seyyid” veya “Ali”dir.

YAKUP ŞAFAK

BİBLİYOGRAFYA

  • Esrar Dede, Tezkire, 142; Fatin Davud, 1271, 307; Anonim, 2011, 50-51, 206-207, 289; Sicill-i Osmanî, 1311, III/511; Kamusü’l-a’lam, 1305-1316, IV/3180; Tuman, ts., II/703; Silsile-name, 11; [Ergun]-[Uğur], 2002, 172; Gölpınarlı, 1971-1972, II/130; III/153; Şafak, 2009b.