AKADEMİ HASTANESİ

Özel sağlık kuruluşu.

Özel Akademi Hastanesi, 13 Mayıs 2002 tarihinde hasta kabulüne başlamıştır. 4000 m² kapalı alana sahip hastane dokuz katlı olup tetkik, tanı, tedavi ve diğer hizmetleri ile özel hastanecilik alanında hizmet vermektedir.

Hastanede üç genel amaçlı ameliyathane bulunmaktadır. Bu üç ameliyathanede mikrocerrahi, laparaskopik cerrahi, endoskopik, ürolojik ve kulak burun boğaz cerrahisi dâhil tüm kapalı ve açık ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyathaneler ve bağlı alanlar hepafiltre sistemi ile havalandırılmaktadır. Modern teknik donanıma sahip ameliyathanelerde merkezi oksijen, vakum ve klima tesisatları bulunmakta ve bu sayede ameliyatların en uygun şartlarda gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ameliyathanelerde, üç büyük ameliyat ünitesi, merkezi oksijen sistemi ve modern anestezi cihazları bulunmaktadır.

Radyoloji Ünitesi’nde bilgisayarlı tomografi, ültrasonografi, renkli doppler, mamografi, direk ve kontrastlı bütün filmler, her türlü radyolojik girişimler başarı ile yapılmakta, anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla MR, sintigrafi, kemik dansitometri ve ESWL hizmetleri verilmektedir.

Yine hastane bünyesindeki mevcut laboratuarlarda biyokimya, mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve hematoloji dallarında tüm tetkikler ile her türlü hormon tetkiki yapılmaktadır.

Kısırlık ünitesinde jinekoloji ve üroloji uzmanlarının koordineli çalışması ve laboratuar desteği ile uygun tetkik, teşhis ve tedavi uygulanmaktadır.

Acil servis standartlarına uygun olarak yapılandırılmış olan serviste, acil hekimi ve gerektiğinde icapçı olarak çağrılan tüm branş doktorları, acil hemşire ile diğer sağlık personelinden oluşan kadroyla bütün gün boyu acil sağlık hizmetleri verilmektedir. Acil serviste dört yatak kapasiteli acil gözlem salonu mevcuttur. Gerekli olduğu durumlarda hastaların monitörizasyon ve ventilasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Danışman Hekimlik hizmeti verilen hastanede hastalar önce danışman hekimle görüştürülmekte ve en doğru yönlendirme ile hastanede kalış süresi en aza indirilmektedir.

Akademi Hastanesi kırk dokuz yatak kapasitelidir.

Akademi Hastanesi

(KONYA)

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.akademihospital.com/kurumsal/hakkimizda.htm