ABDURRAHMAN EFENDİ

Hattat. (1257/1841-1323/1905)

Konya’da doğdu. İlköğrenimini bitirdikten sonra İçelli Mehmet Sadık ve Sarı Hafız Hacı Süleyman Vehbi Efendilerde okudu. İcazetini Müftü Abdullah Vahdi Efendi’den aldı. Buharalı Hacı Kasım Efendi’den de Farsça öğrendi.

Sultan Veled Medresesinde otuz yıl müderrislik yaptı. Ayrıca Yusufağa Kütüphanesi’nde hafız-ı kütüp, Sultan Selim Camii’nde imam ve Darülmualliminde de hüsnühat öğretmeni olmak üzere çeşitli görevler yaptı. Edebiyata meraklı olan Abdurrahman Efendi “Sıdkî” mahlasıyla, hece vezniyle destan tarzında şiirler yazmıştır. Saz meclislerinin müdavimi olan ve latife yapmayı seven bir kişiliğe sahipti.

Sülüs ve nesih yazıları güzel yazardı. Çeşitli levhayarın yanı sıra yedi adet Kur’an-ı Kerim ve bir tane de Şifa-i Şerif yazmıştır.

H 1323/M 1905 yılında vefat eden Abdurrahman Efendi, Yediler Mezarlığı’nda metfundur.

ZEKERİYA ŞİMŞİR

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, Hattatlar, 1947, 95-96/22; Arabacı, 1998, 336-337; [Ergun]-[Uğur], 2002, 172-174.