OSMAN PAŞA (SİRKE)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1136/1723-24)

Aslen Kanijelidir. Enderun’da yetişerek 1106 (1694-95) yılında silahdar-ı şehriyâri oldu. 1106 Şabanında (Mart-Nisan 1695) vezirlik rütbesiyle önce Şam valisi, Rebiyülevvel 1108 (Ekim 1696)’de Halep, 1109 (1697-98) yılında ise Van valisi oldu. Van valiliğinin akabinde Gürcistan taraflarına serdar tayin edildi. Bir müddet sonra İstanbul’a gelmekle birlikte, kısa bir süre sonra 1110 (1698-99) yılında Konya Valiliğine atandı. Burada çok uzun süre kalmayarak sırasıyla 1111 (1699-1700) yılında ikinci kez Van, 1113 (1701-02) yılında Kıbrıs ve Ağrıboz, 1114 (1702-02) yılında Alaiye Valiliği görevlerini yürüttü. 1115 (1703-04) yılında üçüncü vezir rütbesine yükseltildi. 1704-05 yılında Ağrıboz ve 1705-06 (1117) yılında Bosna valisi oldu. Burada ne kadar görev sürdüğü tam olarak bilinmemekle birlikte, 1120 (1708)’de görevlerinden azledildiği anlaşılmaktadır. Fakat yeniden göze girmiş olmalı ki; hem Fatma Sultan’ın kızı Rukiye Hanım Sultan’la evlendirilmiş, hem de bu evliliğin akabinde, 1712 yılı itibarıyla Konya Valiliğine atanmıştır. Konya’daki görevi 1713 yılında biten Osman Paşa, bu tarihte Selanik ve Bender, 1126 (1714)’da Bozcaada, sonra Van valisi oldu. 1127 (1715)’de nişancı, 1128 (1716)’de İnebahtı, 1130 (1718)’da Musul ve 1132 (1720)’de Basra valisi oldu. Tam da bu sıralarda eşini kaybetmiş olmakla birlikte, III. Ahmet tarafından, 1133 (1720) yılı itibarıyla, II. Mustafa’nın kızı Emetullah Sultan ile evlendirildi. 1133 (1721)’te Seddülbahir, 1134 (1721-22)’de Şehrizor ve 1136 (1723-24)’da yeniden Konya valisi oldu. Son görevi Konya Valiliği olan Osman Paşa, aynı yıl içerisinde vefat etti.

Osman Paşa, akıllı ve gayretliydi. Selim, Ahmet ve Mehmet Bey oğulları idi. Selim Bey, 1709 yılında vefat edip, Üsküdar’a defnedilmiştir.

CEMAL ÇETİN

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, IV/1308; Uluçay, 1985, 78.