MUHADDİSZADE MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.

Muhaddis yahut Muhaddiszade Medresesi, Kürkçü (günümüzde Şükran) Mahallesi’nde, Nalıncı Medresesinin doğusunda ve eski Tekel binasının bulunduğu yerde idi. Eski kaynaklarda medresenin yeri, Ispa (Sipahi) Pazarı Sokağı olarak gösterilmiştir. Medresenin kuzey tarafı Alâeddin Caddesi’ne doğru uzanıyor, köşesinde de müderrisinin evi bulunuyordu. Caddenin açılması ile medresenin kuzey tarafı tamamen caddeye dâhil edilmiştir. 814 metrekare arsa üzerine kurulan medrese, on altı oda ve bir dershaneden ibaretti.

Bazı kaynaklarda geçen medresenin mescidi yerine Asri Camii’nin yapıldığı bilgisi, tapu kadastro kayıtlarına göre yanlıştır. Ayrıca bazı Konya şeriye sicillerindeki kayıtlara göre de mescidin yapımı, 1716 yılından çok daha gerilere gitmektedir.

Medrese, Hafız Ali Efendi’nin oğlu Muhaddis Ahmet Efendi tarafından 1832-1839 yıllarında yaptırılmış olmalıdır. Zira Ahmet Efendi’nin vefat tarihi,1839’dur. Medresenin ihyası da 1290/1873 yılında Muhaddiszade Hasan Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Medresenin yapım tarihi ile ilgili olarak verilen bilgiler, Veli Sabri Uyar’ın, bölgedeki medreselerin, Muhaddiszade Medresesinin önündeki sokakta bulunan Sipahi Pazarı’nın 1880’li yılların sonlarına doğru bölgeden Şalvarcı Hanı’na kaldırılmasından sonra kurulduğu bilgisiyle de çelişmektedir. Nitekim 1291/1874 ve müteakip yıllara ait Konya salnamelerinde medresenin adı Konya medreseleri arasında geçmemektedir.

Medresenin kurucusunun Hadim Müftüsü Ahmet Efendi olduğunu belirten Mehmet Önder de Muhaddis Ahmet Efendi ile Hadim Müftüsü Ahmet (Şehit Ahmet) Efendi’yi karıştırmaktadır. Şehit Ahmet Efendi’nin vefat tarihi 1832’dir. Onun Hadim Müftülüğüne gidişi de bu tarihten birkaç yıl öncedir. Bu sebeple Şehit Ahmet Efendi’nin bu medresenin banisi olması mümkün görünmemektedir.

Muhaddiszade Medresesi, 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra tamamen yıkılmıştır.

Muhaddiszade Medresesi'nin bulunduğu semt

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uz-Doğan, 2010b, 275; KŞS, (Sak), 2006, 296; Arabacı, 1998, 341-342; Önder, 1952, 45; Meram Tapu Kadastro Arşivi.