MUSTAFA PAŞA (FOSFOR)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1306/1889)

Mekteb-i Harbiye’den meslek ihtisasını görüp erkân-ı harp (kurmay subay) olarak mezun oldu. Uzun seneler mezun olduğu okulda öğretmen olarak çalışıp miralay rütbesine yükseldi. Sonra liva (tuğgeneral) ve ferik (Korgeneral) oldu. Haziran 1869’da vezirlikle dördüncü ordu müşiri ve Şubat 1870’de bu göreve ilaveten Erzurum valisi oldu. 19 Recep 1288 (4 Ekim 1871)’de Tophane müşiri ve aynı yılın 17 Aralığında Bahriye Nazırı oldu. Kısa bir müddet bu vazifede kaldıktan sonra 29 Ocak 1872’de azledildi. 26 Nisan 1872’de serasker tayin edildi. 17 Temmuz 1872’de Bağdat valisi, hemen arkasından da 1 Ağustos 1872’de Tophane müşiri ve Bahriye Nazırı vekili oldu. 5 Şaban 1289 (8 Ekim 1872)’da vekil olarak yürüttüğü Bahriye Nazırlığı görevine asaleten tayin oldu. 5 Kasım 1872’de ise ikinci defa dördüncü ordu müşirliği ile Erzurum Valiliğine atandı. 7 Ocak 1873’te Bosna valisi birkaç gün sonra da 18 Ocak’ta İşkodra valisi oldu. İki ay sonra 18 Mart 1873’te üçüncü defa dördüncü ordu müşiri ve Erzurum valisi oldu. Ekim 1874 tarihinde Erzurum Valiliğinden ayrılarak Şura-yı Devlet azası ve iki ay sonra da Aralık 1874’te Konya Valiliğine atandı. Yaklaşık beş ay Konya Valiliği görevinde bulunduktan sonra Nisan 1875’te Trablusgarp valisi, iki yıl sonra da Nisan 1877’de Dar-ı Şura-yı Askerî (Yüksek Askerî Şura) reisi oldu. 4 Haziran 1878’de Seraskerliğe getirildi. Aralık 1878’de dördüncü defa Erzurum valisi oldu. 27 Cemaziyelevvel 1306 (29 Ocak 1889)’da vefat etti.

Sert mizaçlı, iffetli, idari yönü güçlü, üstlendiği bir işi etraflıca düşünerek yapan Mustafa Paşa, Fransızcadan Türkçeye harp sanatına dair bir hayli kitap tercüme etmiştir.

 

BAYRAM ÜREKLİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, IV/486; 1997, 1194); Karal, Osmanlı Tarihi, 1983, VIII/45-50; Mahmut Celalettin Paşa, 1983, 423, 483, 485, 488, 613; Sedes, 1951, 250-278; Turan, 1977d.