MUSTAFA PAŞA (SARI)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1720)

Kalemden yetişip, hacegândan olduğu hâlde masraf-ı şehriyâri (Sarayın Enderun ve Birun kısımlarının her türlü masraf ve tayinlerinin idare edildiği kısım) amiri oldu. 1110/1698-99 yılında başdefterdar tayin edildi. 1112/1700-01’de bu görevinden azledildi. 1703’te beylerbeyi rütbesi ile önce Trablusşam, sonra İçel, daha sonra da Adana valisi oldu. 1117 (1705-06)’de Hamit 1119/(1707-08)’da emir-i haclık ile Kudüs valisi tayin edildi. Eylül 1708’de İnebahtı, 1709’da Yanya sancağı ile birlikte Bender muhafızı oldu. Aynı yılın Aralık ayında Temeşvar Muhafızlığına getirildi. Bir müddet sonra Rumeli Beylerbeyliğine atandı. 2 Haziran 1713 tarihinde ikinci defa başdefterdar olup, vezirlik verildi. 27 Ocak 1714’te yine Rumeli valisi oldu. Aynı yıl Konya valiliğine nakledildi. Bir yıla yakın Konya’da kaldıktan sonra 1715’te Bosna, Zilkade 1128 (Ekim-Kasım 1716)’de Belgrat valisi oldu. Bir müddet sonra 1717’de bu görevinden azledilerek Preveze’ye sürüldü. Nisan 1718 tarihinde sulh müzakerelerinde bulunmak üzere Belgrat’ın doğu tarafında Tuna üzerinde bulunan Fethülislam’a memur oldu. Çünkü muhaberenin başlamasına vasıta olmuştu. Ağustos 1718’de ise hudut tespit memuru oldu. 1719’da Erzurum, Şubat 1720’de Basra valisi tayin edildi. Kısa zaman sonra vefat etti.

Her işi yapabilme yeteneğine sahip, akıllı, bilgili bir vezirdi.

 

BAYRAM ÜREKLİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1997, IV/418-419; 1996, 1205; Mustafa Nuri Paşa, 1980, III-IV/32-35; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV-2/197-200; IV-I/140-145.