MUSTAFA PAŞA (SEYYİT)

Osmanlı Dönemi Konya valisi. (ö. 1228/1813)

Karavezir Mehmet Paşa’nın kardeşidir. Helvahaneden çıkıp I. Abdülhamit’in şehzadeliği zamanında, Enderun odalarının en muteberi olan has odaya mensup, padişahın içeceği kahveyi hazırlamakla mükellef olan kahvecibaşılığa getirildi. I. Abdülhamit tahta çıkınca silahşor ve sarayın muteber hizmetlerinden olan kapıcıbaşılığa tayin oldu. Rebiyülahir 1191 (Mayıs 1777)’de ikinci imrahorluk görevine getirildi. Daha sonra kapıcılar kethüdası görevi ile Divan-ı Hümayun’da hizmet etmek ve sultanla sadrazam arasındaki sözlü veya yazılı görüşmelere vasıta olup, her daim hükümdarın hizmetinde hazır bekleme görevini yüklendi. Şaban 1192 (Eylül 1778)’de vezirlik verilerek Rakka valisi, arkasından da nişancı oldu. Bu sırada Şah Sultan ile evlendi. Hemen ardından Aydın Valiliğine tayin edildi. Ekim 1779 tarihinde Bosna, kısa süre sonra da Belgrat valisi oldu. 1194/1780’de Konya Valiliğine getirildi. Aynı yıl ikinci defa Aydın Valiliğine nakledildi. Aralık 1782’de Halep, ardından Karesi Valiliğine tayin edildi. Karesi Valiliği görevinden Kubbe vezirliğine getirildi ve yine aynı sene Sivas valisi oldu. 1198/1784 yılında emekliye sevk edildi. Sonra tekrar çağrılarak önce Kars ardından Adana Valiliğine atandı. Ağustos 1787 tarihine kadar bu görevde bulunduktan sonra Maraş’a gönderildi. Yine aynı yıl içinde ikinci defa Konya Valiliğine tayin oldu. Arkasından sırasıyla Erzurum ve Halep valiliklerinde bulunup, tekrar emekli oldu. Uzun bir emeklilikten sonra 1807 senesinde Sadaret Kaymakamlığına tayin edildi. Azline kadar bu görevi devam ettirdi. 4 Ağustos 1808’de azledilip, vezirliği de kaldırılarak Filibe’ye gönderildi. Daha sonra da Eyüp’te Rami Çiftliği’nde padişahın emri ile ikamete mecbur kılındı. 1228/1813’te Şeyhülvüzera iken İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Eyüp’te zevcesi Şah Sultan Türbesi’ne defnedildi.

Aklı ve kavrayışı, bir işi anlayarak yapmaya çalışması ve doğruluk sahibi olmakla birlikte, dünya hayatına meyli, bu sebeple bazı bozuk düşünceli kişilerle görüşmesi ve Şeyhülislamın değişmesine sebebiyet vermesi ihtiyarlığı döneminde azline sebep olmuştur.

BAYRAM ÜREKLİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, IV/463; a.e., 1997, IV/1206-1207.