NURİYE-İ KEBİR MEDRESESİ

Osmanlı Dönemi yükseköğretim kurumu.

Sultan Veled Caddesi üzerinde, hâlen medrese ile aynı adı taşıyan Nuriye Camii’nin batı kıyısındaki medrese, XIX. yüzyılda Konya halkı tarafından inşa edilmiştir. 1892 yılında da tüccardan Hacı Mehmet (ö. 1940) tarafından yeniden yaptırılarak diriltilmiştir. Eski Müftü Medresesi anlamında Atik Müftü Dairesi adıyla bilinen medrese, bir ara müderrisinden dolayı, Kürt Hacı Halil/Hacı Halil Efendi Medresesi adını almıştır.

1883’te otuz beş talebesi bulun medresede talebeye, Celâl, Dürer ve İzhâr okutulmuştur. Medrese; talebe sayısı, müderrisi ve verilen dersleriyle birlikte durumunu 1884’te de korur. 1901 ila 1903 yıllarında ise kırk talebesi vardır. 1914 yılı itibariyle de otuz dokuz talebe okumuştur.

Medresede, Kürt Hacı Halil Efendi, 1901’den itibaren de Hacı Hüseyin Efendi müderrislik yapmıştır. Değişik sahalarda hizmet veren birçok talebesinden biri Öğretmen Mehmet Rıza Bey’dir.

CANER ARABACI

BİBLİYOGRAFYA

  • Arabacı, 1998, 235-237; Önder, 1952, 51; Salnâme-i Nezâret-i Ma’ârif-i Umûmiye, “Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye”, 1319/839.