SÜLEYMAN PAŞA (KUYUCU)

(ö. 1189/1775) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Boşnak asıllıdır. Yeniçeri efendiliğinden yetişip, okuryazar olmasından dolayı mesleğinde yükseldi. Rebiyülevvel 1184’te (Temmuz 1770) kul kethüdası oldu. İsabetli görüşleri sebebiyle Edirne ağalığına tayin edildi. Aynı yıl çağrılarak Yeniçeri ağası oldu. Şaban 1185’te (Kasım 1771) vezirlikle Sadaret Kaymakamlığına getirildi. Sadrazamın gelişinden sonra ağalık hizmetine döndü. Cemaziyelevvel 1187’de (Temmuz-Ağustos 1773) Kandiye Valiliğiyle azledildi. Sonra Boğaz muhafızı ve Anadolu asker sürücüsü oldu. Rebiyülahir 1188’de (Haziran-Temmuz 1774) azledildi. Bilahare Anadolu müfettişi ve Konya valisi oldu. Konya valisi iken, 1189/1775’te, yaptığı denetimler sonrası verdiği rapor doğrultusunda bozulan leventlik teşkilatı ismen kaldırıldı (İlgürel, 2003, 150).

1189 yılında (1775) vefat eden Süleyman Paşa sert mizaçlı idi.

ALİ IŞIK

BİBLİYOGRAFYA

  • Sicill-i Osmanî, 1996, V/1549-1550; İlgürel, 2003.