TOLLUOĞLU CAMİİ

Geç Dönem Osmanlı eseri.

Karatay ilçesi, Fakıh Dede (günümüzde Akçeşme) Mahallesi, Garaj Caddesi, Nu. 7 adresinde yer alan cami, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.03.2007 gün ve 1509 numaralı kararıyla tescil edilmiş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2009 yılında esaslı bir tamirat geçiren caminin, kitabesi ve vakfiyesi bulunmamaktadır. Eserin XX. yüzyıl içinde yapıldığı sanılmaktadır.

Cami, dıştan dörtgen planlı ve kırma çatı ile örtülüdür. Caminin beden duvarlarında taş malzeme kullanılmıştır. Yapıya giriş batı ve kuzey cephelerden sağlanmaktadır. Kuzeydeki giriş kapısı dikdörtgen planlı olup, iki yanda basık kemerli birer pencere açılmıştır. Doğu ve güney cephelerde de basık kemerli iki pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Batı cephesinde iki basık kemerli iki pencere ile minareye yakın dikdörtgen giriş kapısı yer almaktadır. Kuzeybatı köşede yer alan minare yapının asli öğesi olan tek bölümdür. Kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minarede taş ve tuğla malzeme kullanılmış, alem ise kurşunla kaplanmıştır. Harim mekânı asli hâlinde ahşap direkli ve ahşap tavanlı Konya mescitleri şeklinde olduğu sanılmaktadır. Gönümüzde harim mekânı içten kubbe, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Harim mekânındaki mihrap, minber, mahfil 2009 yılında yenilmiştir. Günümüzde sağlam olan yapı ibadete açıktır.

Tolluoğlu Camii

ALİ BORAN

BİBLİYOGRAFYA

  • Konya Envanteri, 2010, 274.