YOLCUOĞLU (GAZİOĞLU) CAMİİ

Erken Cumhuriyet Dönemi eseri.

Yolcuoğlu ve Gazioğlu adlarıyla anılan cami, Meram ilçesine bağlı Fahrunisa Mahallesi, Baruthane Caddesi, Nu. 65 adresindedir. Hacı Fettah Mezarlığı’nın batısında yer alan cami, 06.04.2007 tarihinde ve 1566 sayı numarası ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde olan cami, hâlen ibadete açıktır. Yapının kitabesi veya vakfiyesi bulunmamaktadır. Yapıya bitişik durumdaki çeşmenin üzerinde 1342/1923-24 tarihi bulunmakta, yine yapının tanıtım levhasında 1929 tarihi verilmektedir. Bu veriler ve yapının mimari özellikleri dikkate alındığında eser, XX. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebilir. Yapım malzemesi olarak geleneksel Konya yapılarında olduğu gibi su basman kotuna kadar taş, bunun üzerine ise kerpiç malzeme ile yığma olarak yapılmıştır. Eserin üst örtüsü düz toprak dam iken sonradan kırma çatı ile örtülmüştür. Çatıda yer alan saçak dışarı taşırılmış ve alttan ahşap çıtalarla kaplanmıştır.

Cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami cepheleri dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmıştır. Harimdeki ahşap malzemeler ve duvar sonradan beyaz renkle boyanmıştır. Caminin harim duvarları ve ahşap sütunları sonradan lambri ile kaplanmıştır. Caminin kuzey duvarına bitişik olan kadınlar mahfili ahşap malzemeden yapılmış olup, ahşap korkulukları sade tutulmuştur. Altta ise camekânla çevrilmiş imam odası bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasında ve giriş eksenindeki mihrap yarım daire planlı ve dikdörtgen görünüşlüdür. Mihrapta yedi bölüme ayrılmış soyut bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Mihrabın sağında, güneybatı köşesinde, bulunan minber ahşap malzemeden olup, sade bir görünüme sahiptir.

Yolcuoğlu Camii

ALİ BORAN

BİBLİYOGRAFYA

  • Konya Envanteri, 2010, 277-278.