SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

Selçuk Üniversitesi bünyesinde ziraat mühendisi yetiştiren yükseköğrenim kurumu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılında Toprak, 1983 yılında Tarla Bitkileri ve Tarım Makineleri, daha sonra da Zootekni Bölümü’ne öğrenci alırken, 2003 yılında öğrenci aldığı bölüm sayısı dokuza, 2011 yılında da ona çıkmıştır. Ziraat Fakültesi Alâeddin Keykubat Kampüsü’ndeki kendi binasına 1992 yılında taşınmıştır.

Bütün ziraat fakültelerinin eğitim-öğretim programları Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış benzer programlardır. Öğrenciler dört yılda sekiz sömestrlik bir eğitim-öğretim programını tamamlayarak ziraat mühendisi lisans diplomasına sahip olurlar. Derslerin toplam kredisi 140-160 saat aralığındadır. Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde Ziraat Fakültesi bünyesinde diğer bölümlere benzer eğitim-öğretim programı uygulanmakla birlikte farklı diplomalar verilmektedir.

Personel Varlığı: Fakültede görev yapmakta olan 157 akademik personelden 83’ü öğretim üyesi 74’ü öteki kategorilerdeki personelden oluşmaktadır. Bunlar 44 profesör, 25 doçent, 14 yardımcı doçent, 62 araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi, 10 uzman ve fakültede görevlendirilmiş kadrosu fakültede olmayan 2 akademik personeldir. Fakültede idari personel olarak bölüm sekreterlerinin yanı sıra 2 laborant, 9 işçi, 14 memur, 4 sekreter, 1 teknisyen ve 2 şoför görev yapmaktadır.

Öğrenci Yapısı: Ziraat Fakültesi ilk mezunlarını 1986 yılında (6 kişi) vermiştir. Açılan bölüm ve program sayılarına bağlı olarak yıllık olarak mezun edilen öğrenci sayısı sürekli artış göstermiş, 2013 yılında 259 kişiye ulaşmıştır. Haziran 2014 dönemine kadar Fakülteden toplam 6.260 kişi mezun edilmiştir. Türkiye’de farklı üniversitelere bağlı 26 ziraat fakültesi vardır. Bu durum lokalden daha çok öğrenci tercihine sebep olmaktadır. 2013-2014 döneminde kayıt yaptıran 322 öğrencinin 159’u (%49) Konya’dan 71’i (%22) diğer İç Anadolu Bölgesi illerinden ve 92’si (%29) diğer bölgelerden gelmektedir.

Toplam 1.801 öğrencinin bölümlere göre dağılımı Bahçe Bitkileri 159, Bitki Koruma 158, Gıda Mühendisliği 390, Peyzaj Mimarlığı 95, Tarım Ekonomi 168, Tarım Makineleri 130, Tarımsal Yapılar ve Sulama 114, Tarla Bitkileri 168, Toprak ve Bitki Besleme 176, Zootekni 202 kişi şeklinde olup, bunların 31’i yabancı uyrukludur. Fakülteyi tercih eden öğrencilerin cinsiyet dağılımında bölümler arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte toplam öğrencinin %46’sını bayanlar, %54’ünü erkekler oluşturmaktadır.

 

 

2015-2016 Öğretim Yılı itibariyle SÜ Ziraat Fakültesinde toplam 2256 lisans, 908 de yüksek lisan öğrencisi öğrenim görmüştür.

Mezunların İş İmkânları: Fakülte mezunları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji; Çevre ve Şehircilik; Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, tarımsal kuruluşlar, tarımsal ürün işleme tesisleri (hububat, şeker, konserve üretimi, domates salçası, tütün, çay, un, irmik, bulgur, makarna, fırın vb.), yem fabrikaları, hayvansal üretim çiftlikleri (et ve süt sığırcılığı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tavukçuluk vb.), bitkisel ilaç, gübre ve tarımsal alet ve ekipmanların üretim ve satışında, peyzaj planlama ve uygulama alanlarında, organik tarımsal üretim, kontrol ve sertifikasyonu alanlarında, fide, fidan ve büyük tohum şirketlerinde istihdam edilmektedir.

Altyapı: Ziraat Fakültesi, Alâeddin Keykubat Kampüsü ve Sarıcalar köyünde 400 da buğday, 60 da mısır, 25 da şeker pancarı, 140 da ayçiçeği, 400 da doğal vegetasyondan oluşan ve kalanı ekim nöbetinde olmak üzere toplan 1.480 da deneme alanına sahiptir. Kampüs içerisinde meyve bahçeleri, bağ ve asma anaç deneme parselleri, seralar, ahırlar, kümesler, pilot tesis olarak başta ekmek olmak üzere unlu mamuller ve süt ürünleri üretiminde bulunan gıda tesisleri ve tarım makineleri atölyelerine sahiptir.

Fakülte araç parkı 1 otomobil, 1 kamyonet, 2 pikap ve 8 traktörden oluşmaktadır. Laboratuvar binasında bahçe bitkileri, bitki koruma, fizyoloji, kalite, motor, çeşitli analiz, genetik, fiziksel analiz, bitki biyoteknoloji ve moleküler genetik ve bilgisayar laboratuvarları yer almaktadır. Bunların yanı sıra yurdumuzda üretilen tarım alet ve ekipmanlarının testlerinin yapılarak uygunluk belgelerinin verildiği bir test merkezine sahiptir. Bilgisayar ve kablosuz internet servisleri öğretim üyeleri ve öğrencilere hizmet vermek için Kampüs alanına yaygınlaştırılmıştır.

Araştırma Projeleri: Fakülte bölümleri araştırma laboratuvarlarının demirbaş ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını çeşitli projelerden sağladıkları desteklerle geliştirmeye çalışmaktadırlar. Fakültede uluslararası kaynaklardan desteklenerek tamamlanan proje sayısı 34, Devlet Planlama Teşkilatınca desteklenerek tamamlanan proje sayısı 17, TÜBİTAK tarafından desteklenerek tamamlanan proje sayısı 18, Üniversite kaynaklarıyla desteklenerek tamamlanmış 350 ve devam eden 72 proje olup, diğer kaynaklardan desteklenen proje sayısı ise 25’tir.

Faaliyetler: Fakültenin bütün bölümleri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmanın yanı sıra bu organizasyonları üstlenmenin de gayreti içerisindedirler. Bütün bölümlerin organizasyonları ile tamamlanmış uluslararası sempozyum ve çalıştay sayısı 34 ulusal düzeydeki sempozyum ve çalıştay sayısı ise 17’dir. Bölümler, uluslararası faaliyetlerini öğretim üyelerinin kişisel ilişkileri boyutlarından kurumsal ilişkiler düzeyine taşıma gayreti içerisindedirler.

Yayınlar ve Yayın İmkânları: Bölümlere göre değişmekle birlikte Fakültede akademik personelinin SCI+ Expanded kapsamındaki yayın sayısı 903, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri toplamı 1.020’dir. Uluslararası sempozyumlarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam metin basılan bildiri sayısı 341, özeti basılan 127 ve poster olarak sunulan bildiri sayısı 97’dir. Ulusal sempozyumlarda sunulan ve bildiri kitaplarında tam metin basılan bildiri sayısı 678, özeti basılan 134 ve poster olarak sunulan bildiri 270’tir. Öğretim üyelerince yayımlanan kitap sayısı 69 ve bu kategorilerin dışındaki yayın sayısı 66’dır.

Fakültenin Türkçe olarak yayımlanan “Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A; http://stgbd.selcuk.edu.tr/stgbd” ile ve İngilizce olarak yayımlanan “Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences-B; http://sjafs.selcuk.edu.tr/sjafs” dergileri yapılan araştırma sonuçları ile diğer yayınların ulusal ve uluslararası düzeyde yayımını sağlamaktadır.

 

 

Lisansüstü Eğitim: Ziraat Fakültesi mezunları lisansüstü programlarına SÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devam etmektedirler. Ziraat Fakültesinin bölümleri lisansüstü eğitim programlarında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ana bilim dallarını oluştururlar. Yüksek lisans programı bir yılı ders bir yılı da tez hazırlama dönemi olmak üzere iki yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Doktora programı ise iki yılı ders ve iki yılı da tez aşaması olmak üzere dört yıllık bir dönemden oluşmaktadır. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde lisans döneminde tamamlanan bölümler öncelikli olmak üzere Ales ve Transkript puanları yeterli olan ziraat fakültelerinin farklı bölümleri ile değişik fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olan öğrenciler de lisansüstü öğrenimine kabul edilebilmektedir. 2013-2014 öğretim yılı itibariyle tüm ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları aktif olup Peyzaj Mimarlığı alanında sadece yüksek lisans programında eğitim-öğretim verilmektedirler.

2013-2014 öğretim yılı itibariyle ana bilim dallarında kayıtlı lisansüstü öğrenci sayısı 966 olup bunların 16’sı yabancı uyrukludur. 761 yüksek lisans (%39 kız, %61 erkek) ve 205 (%47 kız, %53 erkek) doktora öğrencisinin ana bilim dalları düzeyindeki dağılımı farklılıklar arz etmektedir. Aynı dönemde lisansüstü programlardan mezun olan öğrenci sayısı ise 49’u yüksek lisans ve 16’sı doktora olmak üzere toplam 65 kişidir. Bu dönemde lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenci sayısı lisans dönemi öğrenci sayısının %54’ünü oluşturmaktadır. Bölümler arasında lisansüstü öğrenci dağılımındaki farklılık büyük oranda bölümlerde bulunan öğretim üyesi sayılarındaki farklılıktan kaynaklanmakla birlikte kısmen de olsa öğrencilerin lisansüstü eğitim tercih alanlarını da yansıtmaktadır.

 

ZEKİ KARA

BİBLİYOGRAFYA