SELİM MEHMET PAŞA (HASEKİ)

(ö. 06.09.1872) Osmanlı Dönemi Konya valisi.

Sarayda yol hasekisi olup, 1826-27’de Asakir-i Hassa’ya dâhil oldu. 1837-38 yılında sırasıyla miralay, 1838’de mirliva ve 1840 yılında ferikliğe yükselerek, 1840 yılı Kasımında Akka Muhafızlığı ile serasker kaymakamı oldu. 25 Mart 1841 tarihinde vezirlikle gönderildiği Sayda Valiliğinden 1842 yılı başında ayrıldı. Aynı yılın Mayıs-Haziran aylarında Maraş valisi oldu. 1843 yılı Şubatında azledilerek 1845 Eylülünde Üsküp Valiliğine getirildi. 1858 yılı Martında bu görevinden de azledilen Paşa, 1848 Kasımında Kastamonu Valiliğine atandı. Çok geçmeden bu görevinden de alınarak, 13 Haziran 1850 tarihinde, Konya Valisi Tosun Paşa’nın azledilmesi üzerine Konya Valiliğine tayin edildi.

Selim Paşa Konya’ya atandığında Meclis-i Vâlâ’ya çağrılarak eyaletin içinde bulunduğu kötü idarenin sebepleri ve yapılması gerekenler etraflıca anlatılmıştır. Burada Konya eyaletinin içinde bulunduğu kötü idareden bir an evvel kurtarılması ve Tanzimat prensiplerinin uygulanması gerektiği ifade edilmiş ve Meclis-i Vâlâ tarafından bir talimat-ı seniyye hazırlanarak kendisine verilmesi uygun görülmüştür. Paşa, 14 Temmuz 1850 tarihinde İstanbul’dan Konya’ya hareket etti ve 1 Ağustos 1850 tarihinde Konya’ya ulaştı. Ancak, çok geçmeden 26 Ağustos 1850 tarihinde Konya Valiliğinden alındı ve kendisine vükelalık rütbesi ve Nişan-ı Âlişan verilerek Şehrizor Valiliğine gönderildi. Selim Paşa’dan boşalan Konya Valiliğine ise Halil Kâmil Paşa atanmıştır.

Selim Paşa, Konya’dan ayrıldığı 18 Eylül 1850 tarihine kadar, yani yaklaşık elli gün, Konya valisi olarak görev yapmıştır. Onun Konya vilayetinden ayrıldığı dönemde Mevlâna Dergâhı Postnişini Mehmet Sait mührünü taşıyan ve İstanbul’a gönderildiği anlaşılan bir belgede Mehmet Selim Paşa’nın Konya’ya geldiği günden itibaren hakkaniyetle çalıştığı ifade edilerek kendisinden fazlasıyla hoşnut olunduğu belirtilmiştir. Aynı yazıda Selim Paşa Konya’da bir süre daha kalmış olsaydı, eyaletteki bütün uygunsuzlukların sona erebileceği ve iyi bir idarenin tesis edilebileceği bildirilmiştir.

Selim Mehmet Paşa daha sonraki tarihlerde, 1851 yılı Ekiminde yeniden Konya Valiliğine atanacaktır Ancak bu görevinde de çok kalamayan Paşa, Mayıs-Haziran 1852 tarihinde Anadolu müşiri aynı yılın Temmuz-Ağustos aylarında Hassa müşiri ve 1853-54 yılında ise Batum kumandanı olarak Şekvetil’i fethetti. Ancak Selim Mehmet Paşa 1854 yılı Ağustosunda azledildi. 1855 yılı Mayıs-Haziran aylarında ikinci defa getirildiği Hassa Müşirliği görevine 1855 yılı Eylül-Ekiminde Erzurum Mevki Kumandanlığı ilave edildi. 1856 Kasımında bu görevlerinden ayrıldıktan sonra, yeniden üçüncü defa olarak 1857 yılı Eylülünde Hassa müşiri oldu ise de aynı yılın Ekim-Kasım aylarında bu görevinden azledildi.

1862 yılı Temmuzunda üçüncü defa Konya valisi olan Paşa, 1864 yılı Ocağına kadar burada görev yaptı. 1864 yılı Aralığında Muvakkat-i Askeriye’ye memur olan Paşa, 1865 yılı Temmuzunda 4. Ordu Müşirliğiyle, 3. Ordu Müşir Kaymakamı oldu. Ancak 1868 yılı Mayısında 4. Ordu’dan ve Haziran ayında ise 3. Ordu Kaymakamlığından azledilmesi üzerine İstanbul’a geldi.

Selim Mehmet Paşa, 6 Eylül 1872 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Üsküdar’da defnedildi.

HÜSEYİN MUŞMAL

BİBLİYOGRAFYA

  • Muşmal, 2008b; Sicill-i Osmanî, 1996, V/1491-1492.