ALEMDAR MUSTAFA PAŞA MEKTEBİ

Osmanlı’nın son döneminde bir ilköğretim kurumu.

Alemdar Mustafa Paşa Mektebi, Hacı Fettah Mezarlığı’nın doğusunda bulunan Hilmi (Kulluk) Efendi’nin evinde 1917 yılında açılmıştır. Mektebin ilk öğretmen ve öğrencileri aynı mahallede bulunan ve 1917 yılında kapatılan Şehit Niyazi Bey Mektebinden nakledilmişlerdir. Okulda kızlara mahsus bir de inas şubesi oluşturulmuştur. Bu şubenin öğretmenliklerini Hurespa Hanım adındaki Ermeni bir bayan öğretmen ile Naciye Hanım yürütmüştür. Okul, Maarif İdaresi’ne bağlı resmî bir kurum olduğu için her türlü masrafı vilayetçe karşılanmıştır. Okulda 1921-1925 yılları arasında Ahmet Efendi, Abdullah Efendi, Süleyman Sırrı Efendi, Ali Rıza Efendi ve Veli Sabri (Uyar) Efendi adlarındaki öğretmenler görev yapmışlardır. 1925 yılında da aynı binada öğretim yaptığı görülen Alemdar Mustafa Paşa Mektebi, Hâkimiyet-i Milliye İlk Mektebinin inşa edilerek eğitim-öğretime başlaması ile kapatılmış ve öğrencileri de yeni okula nakledilmiştir.

KERİM SARIÇELİK

BİBLİYOGRAFYA

  • BOA, Dâhilîye Nezâreti Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Evrakı, 24/30; KOMA, Muallim Teftiş Defteri, s. 15, 24; KOMA, Konya Vilâyeti İlk Erkek Mektepleri Heyet-i Talîmiyesine Ait Kayıt Defteri, s. 9-10; KOMA, Konya Merkez ve Mülhakatı İlk Mektep Muallimlerinin Sicil Defteri, s. 7, 157, 163; Sural, Konya, Yeni Konya, 28 Temmuz 1975; Arıkan, 1998, 35-37.