ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ

Konya'nın en büyük tarım işletmesi.

1942 yılında Gözlü Ziraat İşletmesine bağlı olarak açık işletme şeklinde hizmete giren Altınova, bedeli mukabilinde çiftçiye arazi sürmekle işe başladı. 1945 yılında “Başkuyu Zirai Kombinası” olarak ilk mahsulünü hasat etti. 1 Mart 1950 tarih ve 5433 Sayılı Kanun’la kurulan Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü’ne bağlanmış ve “Altınova Devlet Üretme Çiftliği” adını almıştır.

1984 yılında haralar ve inekhanelerin devlet üretme çiftlikleri ile birleşmesi neticesinde, Kamu İktisadi Kuruluşu olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü” adı altında faaliyetlerini yürütmektedir. 1994 yılında “İktisadi Devlet Teşekkülüne” dönüştürülmüş olup, görevini bu statüde devam ettirmektedir.

İşletme, Konya İline bağlı Kadınhanı İlçesinin 60 km kuzeyinde, Ankara’ya 189 km Konya İline 120 km uzaklıktadır. En yakın demiryolu 50 km uzaklıktaki Kurthasanlı istasyonudur. Kadınhanı-Polatlı karayolu işletme içerisinden geçmektedir.

Altınova, 311.372 dekar arazi varlığı ile Orta Anadolu’nun en büyük, Türkiye’nin ise ikinci büyük tarım işletmesidir. Arazisinin 299.739 dekarı (%96) kültür altı arazi olup, bunun 224.671 dekarı (%75) tarla, 8.691 dekarı (5 3) bahçe, 41.319 dekarı (%14) yem bitkileri, 25.058 dekarı (%8,4) tabii mera arazisidir. Arazisinin 11.633 (%4) dekarı ise kültür dışı arazidir. İşletmede sulanan arazi ise 41.282 (%14) dekardır.

31.01.2016 tarihi itibariyle 53 memur, 101 işçi ve 163 taşeron eleman olmak üzere toplam 317 kişinin istihdam edildiği işletmede genel itibariyle hububat üretimi yapılmaktadır. Yıllık ortalama yağışın yetersiz olması sebebiyle hububatnadas sistemi uygulanmaktadır.

İşletmenin kurak bölgelerinde; erozyonu kontrol etmek, toprak organik madde miktarını artırmak, hayvancılığın kaba yem ihtiyacını ve tohumluk talebini karşılamak amacı ile bir miktar korunga ekilişi de yapılmaktadır. Yine 400 dekar sahada, tohumluk amaçlı suni çayır bitkileri, 2000 dekar sahada fiğ ekilişi yapılmakta, elde edilen tohumluklar yetiştiricilere intikal ettirilmektedir.

Bölgede etkili olan rüzgâr erozyonunu önlemek amacıyla 1970 yılından itibaren koruyucu orman şeridi tesisi yapılmasına başlanmıştır. İşletmede 260 km uzunluğunda orman şeridi mevcuttur. Bunun yanı sıra biyolojik çeşitliliği arttırmak, çevrede yeşil kuşak oluşturmak amacı ile yılda 5000 adet fidan dikimi yapılmaktadır.

Tarımsal Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri: Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 35.833 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 5.449 dekardan, 41.282 dekara çıkarılmıştır.

Sulu tarım arazilerinin büyük bir kısmında yem bitkileri (yonca, silaj mısır) üretimi yapılmaktadır. Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının (yonca, fiğ, korunga ve silaj mısır) tamamı işletme üretiminden karşılanmaktadır.

Kuru tarım alanlarında hububat-nadas-yem bitkileri münavebe sistemi uygulanmakta olup tohumluk amaçlı buğday, arpa, fiğ ve korunga üretimleri yapılmaktadır.

2015 yılından itibaren ülkemiz özel sektör tohumculuk firmalarının ihtiyaç duyduğu izolasyon mesafesini sağlayan büyük ölçekli sulu tarım arazi talepleri önemli ölçüde karşılanmaya başlanmış, ülkemizin üretim açığı olan çeşitlerden patates, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri sertifikalı tohum üretim miktarları artırılmıştır.

İşletmede tohum hazırlama tesis kapasitesi 14 ton/saatten 40 ton/saate çıkarılmış, lazer teknolojisi ile çalışan ve tohum safiyetini %99,8 oranına çıkaran cihazlar monte edilmiş; sertifikalı tohumların kısa sürede hazırlanması, tohum sevkiyatında zaman kaybına mahal verilmemesi ve işçilikten azami tasarrufun sağlanması amacıyla paketleme, barkotlama, paletleme ve forklift ile yükleme sistemleri oluşturularak, sertifikalı tohum üretiminde uluslararası standartlara ulaşılmıştır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1. Sığırcılık Faaliyeti: Bölgeye adapte olmuş, et ve süt yönüyle gelişmiş kombine verimli Esmer ırkı damızlık süt sığırcılığı yapılmaktadır.

2. Koyunculuk Faaliyeti: İşletmede etçi özelliği ile öne çıkmış olan Anadolu Merinosu ırkı koyunculuk faaliyeti sürdürülmektedir.

3. Ceylan Yetiştiriciliği Faaliyeti: Ülkemiz gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması adına işletmede sınırlı kapasite ile Asya ceylanı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında: 6.000 ana baş damızlık koyun tesisi yapımı; 8 adet büyük güçlü, 10 adet orta güçlü ve14 adet küçük güçlü traktör alımı; 9 adet iş makinesi, 3 adet kendi yürür ilaçlama makinesi, 1 adet doğrudan hububat ekim makinesi alımı; 2 adet itfaiye aracı ve 1 adet hasta nakil aracı alımı; 10.000 ton kapasiteli mahsul muhafaza silosu, 40 ton kapasiteli tohum hazırlama tesisi kurulumu; mevcut tohum hazırlama tesislerinde renk ayırıcılı sistem, paketleme, paletleme ve foklift ile istifleme sistemlerinin kurulumu; kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemleri; işletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması, arazi hudutlandırma ve işletme içi yol çalışmaları işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: Toprak İşleme faaliyetlerinden nadasta birim akaryakıt tüketimi %40 azalmış ve iş başarısı %216; ikileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi %10 azalmış ve iş başarısı %86; hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi %28 azalmış ve iş başarısı %110; ilaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi %47 azalmış ve iş başarısı %650; gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi %22 azalmış ve iş başarısı %187 artmıştır.

Altınova İşletmesinde hasat

(KONYA)

BİBLİYOGRAFYA

  • http://www.tigem.gov.tr/Isletme.aspx?iid=bb9f4034-8851-43b2-a2b1-173673071ad6, 28.07.2016/12.59.