BAŞARALIZADE FEVZİ EFENDİ

Hattat. (1873-1946)

Konya’nın Hoca Habip Mahallesi’nde doğdu. Babası, ulema ve meşhur hattatlardan Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir. İlk ve rüştiye tahsilini bitirdikten sonra hafız oldu. Özdemirli Medresesine devamı esnasında hattatlığı babasından öğrenerek icazet aldı. Güzel sülüs, nesih, talik, divani ve rika yazardı. Kürkçü Mahallesi’ndeki Kürkçü Mescidi’nin yazıları onundur. Günümüzde sadece mihrap üzerinde celi sülüs ile oklu besmele ve mihrap ayeti olarak bilinen Âl-i İmran Suresi’nin 37. ayeti mevcuttur. Konya’da “Şeyhü’l-hattâtîn” unvanını kazandı. Bazı ilk mekteplerle Darülmualliminde hüsnühat hocalığı yaptı. Lağvedilen Darülhilafe Medresesinde de idari kâtiplik ve yazı hocalığında bulundu.

Âlim, fazıl, hafızası kuvvetli, sağlam hafız, hünerli, sanatkâr bir zattı. Konya Pınarbaşı’na bağlı Güvenç köyünde imamlık yapmakta iken 1946 yılında bir cuma günü vefat etti. Köy mezarlığında metfundur.

HÜSEYİN ÖKSÜZ

BİBLİYOGRAFYA

  • Uyar, Hattatlar, 1947, 108-109-110.