ÂŞIK REMZÎ

(1265/1849-1335/1920) Halk şairi

Asıl adı Mustafa olan Remzî, Konya’da doğdu. “Deli Mustafa” lakabıyla anılan ve Nakşibendî tarikatına bağlı olan Remzî, çiftçilikle geçinirdi.

Remzî, 1335/1920 yılında Konya’da vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1946, 4; a.mlf., 1947, 53; Yeniterzi, 2001, 133.