DARÜLİRFAN MEKTEBİ

Osmanlı’nın son döneminde özel bir eğitim kurumu.

Konya’da 1919 yılında eşrafın yardımı ve halkın katılımıyla, özel okullar açmak ve ücretli eğitim yapmak amacıyla kırk sene müddetli ve elli bin lira sermayeli “Konya Darülirfan Mektebi Anonim Şirketi” adında bir kuruluş meydana getirildi. Şirketin adını taşıyan okul aynı yıl içerisinde öğrenci kayıtlarını tamamlayarak eğitim-öğretime açıldı.

Okulun ilk müdürü Hüseyin Avni Efendi’dir. Daha sonra sırayla Hüseyin Refik (Kırış), Mehmet Rüstem ve Faik beyler müdürlük görevinde bulundu. Darülirfan Mektebi bir özel okul olduğu için öğrencilerinden ücret talep edilmekteydi. Bunun yanında okula vilayet bütçesinden de yardım yapılmaktaydı. 1919 yılı bütçesine okul için 150 bin kuruşluk bir ödenek konulmuştu.

Kurum, Cumhuriyet Döneminde Darülirfan İlk Erkek Mektebi adıyla 1927 yılına kadar eğitim-öğretim vermeye devam etti. Açılışından kapanışına kadar geçen süreçte okulda 31 öğretmen görev yaptı. 895 öğrenci kaydedildi. Bunlardan 70’ine şahadetname verilmiş, 22’si tasdikname, 71’i nakil ilmühaberi alarak okuldan ayrılmışlardır.

 

KERİM SARIÇELİK

BİBLİYOGRAFYA

  • Osmanlı’nın son döneminde özel bir eğitim kurumu.