DAVUT AĞA MESCİDİ

(Bedesten Mescidi) Osmanlı Dönemi eseri.

Osmanlı Döneminde Konya’da Davut Ağa adı ile anılan üç mescit mevcuttu. Bunlardan biri sur içinde Bedesten* yakınında, diğer ikisi sur dışında Araplar semtindeki Sinan Perakende ile Uluırmak mahallelerinde bulunuyordu. Davut Ağa Mescidi’ne Bedesten Mescidi de deniyordu. İplikçi Camii’nin kuzeyinde, Bedesten yakınındaki Davut Ağa Mescidi’nin banisi adından da anlaşılacağı üzere Davud Ağa adında bir zattır. Fatih dönemi tahrir defterlerinde kayıtlı Konya vakıfları arasında bu mescidin adı da geçmektedir. O hâlde inşa tarihini, XV. yüzyılın ikinci yarısından öncelerde aramak gerekir. Mimari durumuna dair bir kayda şimdilik rastlanmamıştır.

Davut Ağa Mescidi birçok defa onarım geçirmiştir. Ücreti az olduğu için imamlığına uzun süre talep olmamış; bu sebeple mabet bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuştur. 19 Rebiyülevvel 1230 (29 Şubat 1815) günü imamlığına, mescidi “ta‘mîr ve termîm itmek” şartıyla Seyyit Abdullah oğlu Seyyit Hafız Ömer atanmıştır. Bu zatın mescidi onarttığı anlaşılmaktadır. Çünkü Davut Ağa Mescidi, yapılan imam atamalarıyla XX. yüzyıl başlarına kadar ibadete açık kalmış; 1919 yılında, yakınında bulunan Takva Dairesi adlı medrese ile birlikte yıktırılmıştır.

YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS. 47/254; 48/250, 251; 54/328; VAD, 2176/18-19; Nu. 1140, vr. 241b; Nu. 555, vr. 5b; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 520; Önder, 1971, 231.