ABDÜLMÜMİN MAHALLESİ

Tarihî bir mahalle.

Meram ilçesi sınırları içerisinde, Zafer Meydanı’nın güneyinde, Abdülaziz ile Gazialemşah mahalleleri arasında Abdülmümin ve Nasuhbey mescitleri çevresinde yer alan mahalledir.

Abdülmümin Mahallesi’nin tarihî geçmişi, Karamanoğlu Döneminde Abdülmümin Halife’nin (ö. 1471) Megaribe Mescidi ve Zaviyesi’nde göreve getirilmesi ve mezkûr zaviye ve mescidin onun adıyla anılmaya başlamasından sonra olsa gerektir.

Konya şeriye sicillerinde XVIII. yy. başlarında Abdülaziz Mahallesi yanında Abdülmümin Mahallesi’nin de adı geçmektedir. Zamanla bu küçük mahallenin, Abdülaziz Mahallesi’ne dâhil edildiği anlaşılmaktadır.

Mahalle Kanunî dönemi İl Yazıcı Defterlerine göre 25 hane ve 43 mükellef neferden ibarettir. 1264/1847-48 yılı Konya Şeriye Sicili’ndeki temettüat kaydına göre mahalle altı gurupta 26 kişi olarak vergilendirilmiştir. En yüksek vergi 60, en düşük vergi 14 paradır. Verilen rakamlardan mahallenin bir hayli geniş bir alana oturduğu anlaşılmaktadır.

Abdülmümin Mahallesi’nin Osmanlı’nın son dönemindeki krokisi (Koyunoğlu)

MEHMET ALİ UZ

BİBLİYOGRAFYA

  • KŞS, 45/244-45/257; 47/36-47/199; Konyalı, Konya Tarihi, 1964, 262, 281-286; Sarıköse, 2011, 174.