ÂŞIK SEYRANİ

(1250/1835-1310/1894) Halk şairi.

Konya’da doğdu. Mahmut Ragıp Gazimihal, Konya’da Musiki adlı eserinde onun, bardakçılıkla geçindiğini, kendisini kıskananlar tarafından Konya dışında öldürüldüğünü belirtir (1310/1894). XIX. yüzyılda yaşayan Develili Seyrani’den ayrı olduğu kesin olan bu şairin, M. F. Köprülü’nün bahsettiği Ispartalı Seyrani mi, yoksa Konya’da yetişmiş ve diğer Seyrani’lerin gölgesinde kalmış bir üçüncü Seyrani mi olduğu açıklığa kavuşturulamamıştır

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1945, 5-6; a.mlf., 1947, 47-48; Yeniterzi, 2001, 139; Ayva, 2005, 241-242.