ÂŞIK SEYYİT FİGÂNİ

(1300/1884-1345/1929) Halk şairi.

Konya’da, Mahkemeönü’nde doğdu. Rençperlikle geçinen âşık, Mevlevi tarikatına mensuptu. Seyyit Figâni 1345/1929 senesinde Konya’da vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • Gazimihal, 1946, 4; a.mlf., 1947, 55; Yeniterzi, 2001, 139; Ayva, 2005, 242.