DERVİŞ HAFIZ

(Hafız-ı Konevi) (ö. 950/1543?) Mevlevî şair.

Konya doğumlu, Mevlevi bir şairdir. Tezkire müellifleri, onu “Hâfız” mahlaslı diğer şairlerden ayırmak için “Hâfız-ı Konevî” olarak tanıtmışlardır. Mesnevihandır. İyi derecede Arapça ve Farsçaya vâkıf bilgili bir insandır. Sesinin güzelliği ve hafızasının gücüyle tanınan Hafız’ın şiirleri zamanında beğenilmemiştir.

950/1543 civarında vefat eden Hafız’ın kardeşi Muti’î de şairdir.

KIT’A

 

Gerekmez bana fazl u ma’rifet hîç

Zamâne düşmen-i ehl-i hünerdir

 

Ko kesb-i fazlı sa’y et câhil ol var

Bu devr içinde câhil mu’teberdir

 

Hüner da’vâsın etme ey tehî-dest

Hüner elde bu demde sîm ü zerdir

 

Hüner kizb ile şirret oldı şimdi

Anı her kim bilir sâhib-hünerdir

 

Gözün aç kim cihânın hayrı gitti

O demdir kim zamâne şûr u şerdir

 

             DERVİŞ HAFIZ (HAFIZ-I KONEVİ)

 

EMİNE YENİTERZİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Solmaz, 2005, 268; [Ergun]-[Uğur], 1926, 29; Esrar Dede, Tezkire, 2000, 193-196; Kınalızade, Şuara, 1989, I/378; Latîfî, 2000, 220-221; Kamusü’l-a’lam, 1996, III/1914; [Tuman], 1949, I/175.