DERVİŞ MANEVİ

(Manevi-i Konevi) (ö. 1000/1591 civarı) Mevlevî şair.

Derviş Manevi, Konyalı Mevlevi şairlerdendir. Selanikli Manevi’den ayırt etmek için şuara tezkirelerinde “Ma’nevî-i Konevî-i Mevlevî” mahlasıyla yer verilmiştir. Kaynaklar Derviş Manevi’nin Mesnevihan olduğundan ve çok sayıda muamma yazdığından söz ederler.

EMİNE YENİTERZİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Âşık Çelebi, Şuara, 2010, II/823; [Ergun]-[Uğur], 1926, 32; Esrar Dede, Tezkire, 2000, 481-482; [Tuman], 1949, II/967-968.