DERVİŞ SUN’İ

(Sun’ullah) (ö. 1000/1591-92) Mevlevi şair.

Mevlevi dervişi Sun’ullah Dede, Ereğli’de doğdu. Ayağının aksaması sebebiyle “Sun’î-i Leng” (Topal Sun’i) olarak da anıldı. Galata Mevlevihanesi’ne intisap etti. Vefatı Riyazî ve Kafzade tezkireleri ile Sicill-i Osmanî’de 1005 olarak verilse de “Ola cennet makâmı merhûmun” tarih mısraından 1000/1591-92’de vefat ettiği anlaşılmaktadır. Galata Mevlevihanesi’nde metfundur. Kaynaklar mürettep divanı olduğunu bildirir.

 

EMİNE YENİTERZİ

BİBLİYOGRAFYA

  • Ali Enver, 1309, 135-136; [Ergun]-[Uğur], 1926, 32; Esrar Dede, Tezkire, 2000, 307-308; Kayabaşı, 1997, 379; Kınalızade, Şuara, 1989, 575; Sicill-i Osmanî, 1311, II/236; Açıkgöz, 1982, 149; Kamusü’l-a’lam, IV/2969; [Tuman], 1949, II/566.