DESTEGÜL GÜZEL SANATLAR MERKEZİ

Geleneksel sanatların öğretildiği özel eğitim kurumu.

Alvarlı Efe Hazretleri İlim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Konya Şubesi’nin 15.02.1997 tarih ve 51 sayılı kararıyla kurulan merkez, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 12 Nisan 1997 tarihinde hattat Fevzi Günüç’ün katkılarıyla meşk faaliyetine başlamıştır. Ecdadımızdan tevarüs edilen meşk usulüyle, gençlerin ahlaken ve ruhen tezyin ve tezhip edilmesi gaye edinilmiş, sanatın bu konudaki etkin rolünden en iyi şekilde istifade edilmeye çalışılmıştır. Bütün sanat dallarındaki meşk faaliyeti Destegül Güzel Sanatlar Merkezi çatısı altında mu’ciz / icâzetli sanatkârlar tarafından hassas bir şekilde yürütülmektedir.

      İlk meşk faaliyeti, Koyunoğlu Müzesi’nde yapılan merasimle başlamış, dönemin Konya Büyükşehir Belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, resmî ve sivil erkân, basın mensupları ve Konya halkından pek çok kişi katılmıştır. Tezhip hocalarından ve aynı zamanda kalemkar olan M. Semih İrteş “Türk Bezeme Sanatı” konulu ilk dersini vermiştir. Koyunoğlu Müzesi’nde başlayan meşk faaliyetleri, zaman içinde değişiklik göstermiştir. Mevlâna Müzesi’nin kuzeyinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkânlarla nezih bir mekânda dersler sürdürülmüştür. 2021 yılından itibaren ise Ferhuniye Mahallesi Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanındaki üç katlı yeni binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

       Sanat eğitimleri ilk yıl hüsn-i hat ve tezhip sanatı ile başlamış,  daha sonraki yıllarda ise ebru, cild, minyatür, ney, tambur, musiki ve İznik-Selçuklu çinisi sanat dalları eklenerek devam etmiştir.  Bir medeniyet dili olan Osmanlı Türkçesi ise bütün sanat dalları için mecburi bir ders olmuştur.

      Merkezimizde Hüsn-i Hat dersleri, Hattat Hüseyin Kutlu’nun delaletiyle Prof. Dr. Fevzi Günüç ile başlamış, hocanın 2013 yılındaki vefatıyla icazetname verdiği talebeleri bu sorumluluğu sürdürmüşlerdir. Hüsn-i hat dersleri Ali Kemal Kakan, Ersan Perçem, Hilal Çakmak, Gülşen Yıldız ve Osman Duran tarafında yürütülmektedir.

       Tezhip dersleri ilk olarak Semâ Nakışhanesi ve Topkapı Sarayı Nakışhanesi hocalarından M. Semih İrteş ve Mamûre Öz tarafından 2004 yılına kadar devam ettirilmiş, sonrasında ise Ersan Perçem bu görevi sürdürmeye başlamıştır. 2010 yılından itibaren ise icazetname verdiği talebeleri, Banu Bayrak, Fatma Özsu Melike Arundaş ve Zeliha Yıldız nezaretinde tezhip dersleri devam ettirilmektedir.

       Minyatür dersleri, 2005 yılından itibaren Ersan Perçem ile başlamış, icazetname verdiği talebeleri Halime Güler Yağcı, Şükran Şavlı ve Zeynep Yazıcı ile sürdürülmektedir.

       Ebru dersleri, neyzen ve ebrucu M. Sadreddin Özçimi tarafından 2016’ya kadar devam ettirilmiş, daha sonra ise icazetname verdiği talebeleri Betül Koyuncu,  Esma Erarslan, Ebru Kurban ve Fatma Çakmak tarafında yürütülmektedir.

       Cild dersleri, Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan tarafından uygulamalı olarak verilmiş, 2016 yılında ki vefatından sonra ise talebesi Fatma Şeyma Boydak sürdürmeye başlamıştır.

       Selçuklu ve İznik çini uygulamaları Faik Kırımlının icazetname verdiği tek talebesi olan Kâzım Küçükköroğlu tarafından yürütülmeye başlanmış, desen derslerini ise tezhip anasanat dalı desteklemektedir.

       Osmanlı Türkçesi derslerine M. Selahaddin Hidayetoğlu ile başlanmış Fevzi Günüç ve Naile Ferlioğlu ile devam ettirilmiştir.

       Musiki eğitimine ilk olarak Ahmet Çalışır ve sonrasında Ahmet Şahin Ak çocuk korosu kurarak başlatılmış, devamında ise Şükriye Gezgin ile her yaş grubuna hitap eden meşklere devam edilmiştir. Ney dersleri Ahmet Safa Mızrak, Tambur dersleri ise Mithat Çömlekçi ile sürdürülmüştür.

        Destegül Güzel Sanatlar Mektebi sanat dallarının ve icazetname alan talebe sayılarının artmasıyla sanat faaliyetleri de artmış, Konya’da geleneksel usulde usta-çırak ilişkisi ile eğitim veren bir sanat merkezi haline dönüşmüştür. Sanatçı adayları meşk eğitimlerini ortalama 5 ile 10 yıl arasında tamamlayarak icazetlerini düzenlenen bir merasim ile hocaları tarafından almaktadırlar. Bu mezuniyet merasimi gelenekli sanatlarımızın farkındalığını sağlarken icazetli sanatkârlar ise eserlerin altına imza atma ve talebe yetiştirme izinlerini almaktadırlar. Bugüne kadar merkezimizden icazetname alan sanatkâr sayısı hüsn-i hatta 12, tezhipte 18, minyatürde 10, ebruda 35 olmak üzere toplamda 75 sayısına ulaşmıştır. Bu sanatkârlar hem deksad çatısı altında hem de kendi kurdukları özel atölyelerde eser üretmekte İslam sanatlarına katkı sağlamaktadırlar.

      Destegül Güzel Sanatlar Merkezi zaman içerisinde kurumsal bir kimliğe dönüşerek 2009 yılından itibaren Destegül Kültür ve Sanat Derneği (Deksad) adını almış, faaliyetlerini bu isim altında sürdürmeye devam etmiştir.

Destegül Güzel Sanatlar Merkezi

FEVZİ GÜNÜÇ

BİBLİYOGRAFYA