DESTİNE HATUN

Divane Mehmet Çelebi’nin kızı.

XVII. yüzyılda yaşayan Destine Hatun, Konya’da doğdu. Soyu, Hz. Mevlâna’ya dayanır. Babası, Mevlevilerce Hz. Mevlâna’nın bir zuhuru sayılan Divane Mehmet Çelebi’dir*. Çelebi Mehmet, Germiyanoğullarından Süleyman Şah ve Mutahhara Hatun’un büyük oğlu Hızır Paşa’nın torunudur.

Destine Hatun doğmadan önce annesi, rüyasında Şeyh Divani’yi görür. Kendisine süslü bir bilezik takan şeyh, ayrıca bir bilezik daha verip: “Bu da doğacak kızınızın” der. Annesi ertesi gün rüyasını Mehmet Çelebi’ye anlatır. Çelebi rüyayı, doğacak çocuğun kız olacağına ve ona bilezik anlamına gelen “Destîne” ismini koymasına işaret olduğu şeklinde yorumlar.

Tefsir, hadis başta olmak üzere bütün ilimleri babasından tahsil eden Destine Hatun, Mesnevi’yi de incelikleriyle okudu.

Hayatının büyük bir bölümünü oruçlu olarak Hz. Mevlâna’nın türbesinde, hanımlar için yaptırdığı, küçük ve karanlık bir odada geçiren Destine Hatun, dergâhta Mesnevî okutup dersler verdi. Gösterişten uzak yaşamayı tercih eden Destine Hatun, erkekler gibi hırka giyip, başına külâh takardı.

Babasının ölümünden sonra, Konya Dergâhı’ndaki görevini kendi yetiştirdiği bir talebesine devrederek, Karahisar Mevlevi Dergâhı’na şeyh olarak atandı.

Seksen yıl ömür süren Destine Hatun’un türbesi Karahisar Dergâhı’ndadır.

 

NEZAHAT BEKLEYİCİLER

BİBLİYOGRAFYA

  • Eflâki, 2001, II/597; Sâkıb Dede, Sefine, I/246; Bekleyiciler, 2007, 62; Gölpınarlı, 1953, 279.