ÂŞIK SITKİ

(1257/1841-42-1321/1903-04) Halk şairi.

Konya’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman, mahlası “Sıdkî”dir. İlköğreniminin ardından, İçelli Mehmet Efendi ile Sarı Hafız Hoca gibi hocalardan ilim tahsil etti. İcazetini müteakip Sultan Veled Medresesinde otuz yıl müderrislik yaptı. Ayrıca, Konya Darülmuallimininde hüsnühat öğretmenliği, Sultan Selim Camii imamlığı ve Yusuf Ağa Kütüphanesi muhafızlığı gibi görevlerde de bulundu. Edebiyata ve şiire çok meraklı olan Sıtki, Âşık Rıza ile muammalar çözüp, Karamanlı Kenzî ile samimi görüşmelerde bulunurdu. Saz ve söz meclislerinden hoşlanan şair, hiciv söylemekte de ustalaşmıştır. Şiirlerinin çoğunluğunu hece vezni ile ve destan tarzında yazan Sıtki, 1321/1903-04 senesinde vefat etti.

AZİZ AYVA

BİBLİYOGRAFYA

  • [Ergun]-[Uğur], 1926, 59-60; 2002, 172-174; Yakıcı, 1994, 197; Yeniterzi, 2001, 140-141; Ayva, 2005, 243.