Alimler ve Veliler kategorisi için 88 sonuç bulundu.


CEMALEDDİN-İ AKŞEHRÎ

Cemali ailesinden Halvetiye şeyhi. (ö. 943/1536)


CEMEL ALİ DEDE

Bahaeddin Veled’in müridi. (ö. 659/1261)


EVHADÜDDİN-İ KİRMANİ

(Şeyh Evhadüddîn Hâmid b. Ebi’l-Fahr el-Kirmânî) (559/1164-635/1237) Türkiye Selçukluları Döneminde yaşamış ünlü mutasavvıf, şair.


EZELİZADE ŞEYH ABDURRAHMAN EFENDİ

Halveti şeyhi. (ö. 972/1564)


FAHREDDİN-İ IRAKİ

(610/1213-688/1289 [?]) Sadreddin Konevi’nin ünlü talebesi.


ÇELEBİ HALİFE

(Şeyh Mehmet Çelebi) (ö. 1497-98) Halvetiye şeyhi.


KADINHANILI ARICIZADE HACI HÜSEYİN FEYZİ EFENDİ

Müderris, Konya müftüsü. (1239/1823-1312/1894)


KADINHANILI İSA EFENDİ

(ö. 1236/1821) Müderris.


KADIZADE ÖMER SADIK EFENDİ

Müderris, vakıf kurucusu. (1847-1930)


KADRİ EFENDİ

(Mevlâna Kadri Çelebi) (ö. 1548) Anadolu kazaskeri, şeyhülislam ve Konya Bedesteni’nin banisi.